1) Wymień tytuły utworów Adama Mickiewicza, o których mówiliśmy w klasie 7. Podaj dwa inne tytuły, z którymi należy kojarzyć poetę. 2) Omów elementy świata przedstawionego ,,Świtezianki" 3) Omów elementy świata przedstawionego ,,Dziadów" cz. II 4) Do jakiego gatunku literackiego należy ,,Świtezianka". Omów jego cechy. 5) Do jakiego rodzaju literackiego należą ,,Dziady". Podaj jego cechy. 6) Jaką prawdę moralną przekazują słowa duchów lekkich Józia i Rózi: ,,Kto nie doznał goryczy ni razu,/ten nie dozna słodyczy w niebie." 7) Z jakiego utworu Mickiewicza pochodzi cytat: ,,Wszak kto przysięgę naruszy/Ach, biada jemu, za życia biada!/I biada jego złej duszy!"? 8) Kto wypowiedział słowa: ,,Kto nie dotknął ziemi ni razu, /Ten nigdy nie może być w niebie." ? Jaki jest ich sens? 9) Która z prawd moralnych przekazanych przez duchy w ,,Dziadach" jest najbardziej wymowna i odnosi się do istoty człowieczeństwa? 10) Jaką problematykę podejmują omawiane utwory Mickiewicza? 11) Podaj kilka faktów z życia Adama Mickiewicza, które były charakterystyczne dla romantyków. 12) Omów cechy wyglądu i charakteru bohatera ,,Świtezianki". 13) Jaka kara spotkała bohatera ,,Świtezianki" - odczytaj fragment utworu i krótko omów. 14) Podaj ramy czasowe romantyzmu w Polsce i omów wydarzenia, które w tych latach miały miejsce.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?