1) Węglowodory nienasycone to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla a) występuje tylko wiązanie podwójne b) występuje tylko wiązanie potrójne c) mogą występować wiązania wielokrotne - podwójne i potrójne d) nie występują wiązania pojedyncze 2) Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy, np.: a) alkany b) alkeny c) alkiny d) metan 3) Alkeny, to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują: a) tylko wiązania podwójne b) wiązania podwójne i potrójne c) jedno wiązanie podwójne i wiązania pojedyncze d) przynajmniej dwa wiązania podwójne 4) Wskaż poprawny wzór ogólny alkenów: a) CnH2n+1 b) CnH2n-1 c) CnH2n+2 d) CnH2n 5) Etylen to inna nazwa etenu: a) Prawda b) Fałsz 6) Wskaż poprawny wzór półstrukturalny etenu: a) CH2=CH2 b) C2H4 c) CH2-CH2 d) CH3-CH3 7) Wskaż poprawny wzór sumaryczny butenu: a) C4H8 b) C4H10 c) CH2=CH-CH2-CH3 d) C5H10 8) Związek o wzorze półstrukturalnym CH2=CH-CH2-CH2-CH3 to: a) pentyn b) pentan c) propen d) penten 9) Wskaż poprawnie zapisaną reakcję spalania całkowitego etenu: a) 2C2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O b) C2H4 + 2O2 -> 2CO + 2H2O c) C2H4 + O2 -> 2C + 2H2O d) C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O 10) Reakcja addycji zwana jest inaczej reakcją przyłączania: a) Prawda b) Fałsz 11) Wskaż cząsteczki, które mogą być przyłączone do wiązania wielokrotnego w reakcji addycji: a) HCl b) H2 c) Br2 d) H2O e) Cl2 f) Wszystkie wymienione 12) Wskaż poprawnie zapisaną reakcję addycji bromu do etenu: a) CH2=CH2 + Br2 -> CH2Br-CH2Br b) CH2=CH2 + Br2 -> CH2Br=CH2Br c) CH2=CH2 + Br2 -> CH2-CH2Br2 d) CH2=CH2 + HBr -> CH3-CH2Br 13) Wskaż poprawnie zapisaną reakcję addycji chlorowodoru do etenu: a) CH2=CH2 + Cl2 -> CH2Cl-CH2Cl b) CH2=CH2 + HCl -> CH3-CH3Cl c) CH2=CH2 + HCl -> CH2Cl-CH2Cl d) CH2=CH2 + HCl -> CH3-CH2Cl 14) Wskaż poprawnie zapisaną reakcję addycji wodoru do etenu: a) CH2=CH2 + H2 -> CH3=CH3 b) CH2=CH2 + H2 -> CH3-CH3 c) CH2=CH2 + 2H -> CH3-CH3 d) CH2=CH2 + H2O -> CH3-CH3O 15) Reakcja, w której pojedyncze cząsteczki związku organicznego (monomery) łączą się w jeden wielkocząsteczkowy produkt (polimer) to reakcja: a) przyłączania b) syntezy c) polimeryzacji d) analizy 16) Produktem polimeryzacji etenu jest: a) polietylen b) polipropylen c) PCV d) etylen 17) Która właściwość fizyczna NIE dotyczy etenu: a) gaz b) nierozpuszczalny w wodzie c) barwny d) gęstość mniejsza od gęstości powietrza 18) Która właściwość chemiczna NIE dotyczy etenu: a) bezwonny b) ulega reakcjom spalania c) ulega reakcji addycji d) ulega reakcji polimeryzacji 19) Wskaż WSZYSTKIE zastosowania etenu: a) rolnictwo b) przemysł chemiczny c) tworzywa sztuczne d) rozpuszczalniki 20) Którego z wymienionych produktów NIE można zrobić z polietylenu? a) guziki b) torebka foliowa c) plastikowa butelka d) rama okienna

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?