Waszyngton - Nazwisko pierwszego prezydenta USA, Robespierre - Nazwisko przywódcy Jakobinów w czasie rewolucji francuskiej, Ludwik - Imię króla Francji , który mawiał "państwo to ja"., Wersal - Miejscowość pod Paryżem , w której Ludwik XIV zamieszkał razem ze swoim dworem i urzędnikami., Henryk - Imię króla Francji , który w 1598 roku wydał edykt nantejski., Burbonowie - Dynastia rządząca Francją od XVI do XVIII wieku, Hugenoci - Tak nazywano we Francji w XVI wieku protestantów, Stany - Zgromadzenie przedstawicieli społeczeństwa francuskiego , które doradzało królom tego państwa to ... Generalne ., Bastylia - Więzienie w Paryżu, którego zburzenie 14 lipca 1789 dało początek rewolucji francuskiej, Gilotyna - Urządzenie ,przy pomocy którego masowo wykonywano wyroki śmierci w czasie rewolucji francuskiej, Boston - Miasto w Ameryce Północnej , którego grupa mieszkańców przebrana za Indian w proteście przeciw podnoszeniu ceł na towary sprowadzane z Anglii wysypała do morza transport herbaty., Richelieu - Nazwisko francuskiego kardynała , pierwszego ministra Ludwika XIII, Arystokracja - Najwyższa warstwa szlachty francuskiej , uprzywilejowana dzięki urodzeniu i bogactwu, Mazarin - Nazwisko kardynała francuskiego , który miał faktyczną władzę w tym państwie na początku rządów Ludwika XIV, Słońce - Ludwika XIV określa się także mianem Król ..., Colbert - W czasach rządów Ludwika XIV ministrem odpowiedzialnym za francuską, Molier - Najbardziej znanym komediopisarzem francuskim w tamtych czasach , autorem m.i.n. "Świętoszka" i "Skąpca" był..., Karol - W 1625 roku królem Anglii został ... I Stuart ., Purytanizm - Wyznanie protestanckie w Anglii, którego wyznawcy prowadzili surowy tryb życia skoncentrowany na pracy to .., Cromwell - Przywódcą przeciwników Karola I Stuarta w parlamencie angielskim był Oliwer ..., Rojaliści - Po stronie Karola I Stuarta stanęli w angielskim parlamencie przedstawiciele starych rodów szlacheckich (arystokracja) , czyli..., Naseby - Decydująca bitwa między rojalistami a przeciwnikami Karola I Stuarta, odbyła się pod..., Republika - Ustrój wprowadzony przez parlament Anglii w 1649 roku, Szkocja - Jedno z państw podbitych przez Anglię w 1649 roku, Lord - W 1658 roku Cromwell zdobył w Anglii dyktatorską władzę jako ... Protektor., Deklaracja - Dokument uchwalony przez parlament Anglii w 1689 roku to ... praw narodu angielskiego, Monteskiusz - Zniesienie absolutyzmu oraz zastąpienie go trójpodziałem władzy proponował filozof i pisarz francuski ... ., Parlament - Kto według zasady trójpodziału władzy miał pełnić w państwach władzę ustawodawczą?, Rousseau - Hasła zbudowania nowego państwa , w którym wszyscy ludzie są wolni i równi głosił filozof Jan Jakub ..., Uran - Dzięki udoskonalonym przyrządom do obserwacji nieba astronomowie w epoce oświecenia odkryli planetę ...,

Krzyżówka powtórzeniowa z rozdziału IV dla klas szóstych - część 1

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?