1) Wiązanie jonowe powstaje pomiędzy: a) Niemetalem a niemetalem b) Metalem a metalem c) Metalem a niemetalem 2) Jony dodatnie to: a) aniony b) kationy c) oniony d) kotiony 3) Jony ujemne to: a) aniony b) oniony c) kotiony d) kationy 4) W cząsteczce O2 wytworzy się jakie wiązanie? a) atomowe spolaryzowaneW cząsteczce O2 wytworzy się jakie wiązanie? b) jonowe c) atomowe niespolaryzowane 5) W cząsteczce N2 wytworzy się jakie wiązanie? a) atomowe niespolaryzowane b) jonowe c) atomowe spolaryzowane 6) W cząsteczce H2O wytworzy się jakie wiązanie? a) jonowe b) kowalencyjne niespolaryzowane c) kowalencyjne spolaryzowane 7) W cząsteczce CO2 wytworzy się jakie wiązanie? a) kowalencyjne spolaryzowane b) jonowe c) atomowe niespolaryzowane 8) Wiązanie jonowe polega na: a) tylko przyjmowaniu elektronów walencyjnych b) uwspólnieniu elektronów walencyjnych c) oddaniu elektronów walencyjnych d) oddawaniu i przyjmowaniu elektronów walencyjnych 9) Które wiązanie zachodzi pomiędzy metalem a niemetalem: a) kowalencyjne niespolaryzowane b) kowalencyjne spolaryzowane c) jonowe 10) Oktet elektronowy to: a) 2 elektrony walencyjne b) 8 elektronów walencyjnych c) 8 elektronów w atomie 11) Zaznacz prawidłową definicję elektronów walencyjnych. a) Są to elektrony, które leżą na powłoce najbardziej oddalonej od jądra atomowego b) Są to elektrony zlokalizowane najbliżej jądra atomowego, c) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna d) Są to elektrony, które leżą na tej samej powłoce elektronowej 12) Zaznacz odpowiedzi prawidłowe, dotyczące związków jonowych. (pytanie ma kilka poprawnych odpowiedzi) a) Zazwyczaj są cieczami i mają niskie temperatury wrzenia b) Kationy i aniony w związku jonowym utrzymują się za pomocą oddziaływań elektrostatycznych c) Różnica elektroujemności pomiędzy atomami musi być mniejsza niż 1,7 d) Tworzą sieci krystaliczne e) Metal oddaje elektron i staje się kationem, niemetal przyjmuje elektron i staje się anionem 13) Związki o budowie jonowej to (Pytanie ma kilka poprawnych odpowiedzi) a) HF b) CaH2 c) MgO d) NaCl e) Br2 14) Co to jest elektroujemność? a) Zdolność do oddawania elektronów b) Rodzaj oddziaływania elektrostatycznego c) odległość od jądra do powłoki walencyjnej d) Zdolność do przyciągania elektronów 15) Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane to wiązanie w którym: (Pytanie ma kilka poprawnych odpowiedzi) a) Różnica elektroujemności pomiędzy atomami musi być mniejsza niż 1,7 ale większa niż 0,4 b) Para elektronowa jest przesunięta w stronę atomu o mniejszej elektroujemności c) Następuje uwspólnienie pary elektronów pomiędzy atomami d) Para elektronowa jest przesunięta w stronę atomu o większej elektroujemności e) Następuje uwspólnienie pary elektronowej z tym, że para elektronowa pochodzi od jednego z atomów 16) Wybierz cząsteczki w których występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane (Pytanie ma kilka poprawnych odpowiedzi) a) CH4 b) NaH c) Br2 d) NaCl e) HCl 17) Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego a) Zwane jest również wiązaniem atomowym b) Polega na uwspólnieniu pary elektronowej c) Różnica elektroujemności pomiędzy atomami musi być mniejsza lub równa 1,4 d) Tworzy się tylko w cząsteczkach homoatomowych e) Różnica elektroujemności pomiędzy atomami musi być mniejsza lub równa 0,4 18) Cynk ( Zn) jest wartościowy: a) II b) IV i VI c) V d) I i II 19) Siarka ( S) jest wartościowa: a) III , VI b) II , V , VI c) II , IV , VI d) I , IV, VI 20) Potas ( K) jest wartościowy: a) II b) VI c) III d) I 21) Glin ( Al) jest wartościowy: a) III b) V , VI c) IV d) II , III 22) Wodór (H) jest wartościowy: a) II i I b) VI c) II d) I 23) Jak brzmi prawo stałości składu związku chemicznego a) oznacza że stosunek mas pierwiastków jest dowolny dla każdego związku chemicznego b) jest to zapis odpowiedniego związku z uwzględnieniem liczby atomów c) oznacza że związek nie ma ściśle określonego składu d) oznacza że stosunek mas pierwiastków jest stały i charakterystyczny dla związku chemicznego 24) Jak powinno się przeczytać zapis H2 a) dwa atomy tlenu b) dwa atomy wodoru jednocząsteczkowe c) jedna dwuatomowa cząsteczka wodoru 25) Oblicz stosunek masowy glinu do tlenu w Al2O3. (MAl = 27u, MO = 16u) a) 4/2 b) 9/8 c) 2/4 d) 3/2 26) jak przeczytać zapis 4Mg a) czteroczasteczkowy magnez b) 4 cząsteczki magnezu c) Magnez 4 d) 4 atomy magnezu 27) Podaj sumę współczynników stechiometrycznych w równaniu: 3ZnO + 2Al = 3Zn + Al2O3 a) 9 b) 8 c) 10 d) 6 28) Jaki jest prawidłowy zapis tlenku krzemu (IV) a) SiO2 b) Si2O c) SiO d) Si2O4 29) Oblicz skład procentowy tlenku siarki (VI) (MS = 32u, MO = 16u) a) S - 30%, O - 70% b) S - 25%, O - 75% c) S - 40%, O - 60% d) S - 85%%, O - 15% 30) 2HCl a) wodór + chlor --> wodorek chloru b) tlen + chlorek = dwutlenek węgla c) wodór + chlor --> chlorowodór d) tlen --> wodór(IV) -->chlor 31) chlorek srebra(I) --> srebro + chlor a) CO2 +H = Cl b) 2AgCl --> 2Ag + Cl2 c) 2ClAg --> 2Ag + Cl2 d) AgCl --> 2Ag +Cl 32) 1N2 + __H2 --> 2NH3 a) 3 b) 2 c) 4 d) 9 33) Tlenek miedzi(II) powstaje w reakcji miedzi z tlenem. Wskaż równanie reakcji chemicznej przedstawiające tę przemianę. a) Cu + O2 → CuO2 b) 2 Cu + O2 → Cu2O c) 4 Cu + O2 → 2 Cu2O d) 2 Cu + O2→ 2 CuO 34) NaI + CIV = a) Na4C b) Ca3N c) C4NA5 35) FeIII + SII = a) Fe2S3 b) Fe2S3 c) FeS3 36) Spalono 18 g węgla w 48 g tlenu. Ile CO2 powstało w tej reakcji? C + O2 → CO2 a) 66 g b) 126 g c) 44 g d) 30 g 37) W reakcji użyto 6 g magnezu. Ile gramów siarczku magnezu w niej wyprodukowano? Mg + S → MgS a) 66 g b) 24 g c) 12 g d) 14 g e) 32 g 38) Oblicz stosunek masowy glinu do tlenu w Al2O3 a) 3/2 b) 2/3 c) 2/4 d) 4/2 39) Oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108 g glinu z siarką a) 300g b) 180g c) 200g d) 289g 40) oblicz ile gramów wodoru powstanie w wyniku reakcji rozkładu 36 g wody a) 6g b) 4g c) 8g d) 5g 41) Oblicz ile gramów tlenku magnezu wzieło udział w reakcji z kwasem azotowym (V), jeśli powstalo 29,6 g azotanu (V) magnezu Mg(NO3)2 MgO + 2HNO3 ---------> Mg(NO3)2 + H2O a) 8g b) 6g c) 7g d) 5g

Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych-Julia Choroś

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?