1) Zgodnie z Kodeksem karnym, czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma: a) stanowi przestępstwo, ale jest to wypadek mniejszej wagi zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku b) nie stanowi przestępstwa c) stanowi przestępstwo, ale sąd może warunkowo umorzyć postępowanie 2) Zgodnie z Kodeksem karnym, na zasadach określonych w tym kodeksie, odpowiada: a) ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 16 lat, ale w przypadku niektórych przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 15 lat b) ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, ale w przypadku niektórych przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 15 lat c) ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, al 3) Zgodnie z Kodeksem karnym, przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego jest karalne: a) w przypadku wszystkich przestępstw popełnionych z zamiarem bezpośrednim b) tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi c) w przypadku wszystkich zbrodni 4) Zgodnie z Kodeksem karnym, pozbawienie praw publicznych jest: a) karą b) środkiem zabezpieczającym c) środkiem karnym 5) Zgodnie z Kodeksem karnym, warunkowo umorzonego postępowania karnego nie można podjąć później niż w ciągu: a) 3 miesięcy od zakończenia okresu próby b) 1 miesiąca od zakończenia okresu próby c) 6 miesięcy od zakończenia okresu próby 6) Zgodnie z Kodeksem karnym, skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15: a) nie podlega zatarciu b) podlega zatarciu z upływem 15 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania c) podlega zatarciu z upływem 20 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania 7) Zgodnie z Kodeksem karnym, funkcjonariuszem publicznym nie jest: a) komornik b) notariusz c) radca prawny 8) Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę za pomocnictwo sąd: a) może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary b) nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary c) stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary 9) Zgodnie z Kodeksem karnym, przestępstwo wypadku drogowego może zostać popełnione: a) zarówno umyślnie, jak też nieumyślnie b) tylko umyślnie c) tylko nieumyślnie 10) Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę młodocianemu, sąd: a) zawsze stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary b) ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ale tylko wtedy, gdy sprawca pojednał się z pokrzywdzonym c) może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli przemawiają za tym względy określone w ustawie

Testy - aplikacja prokuratorska

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?