1) Po śmierci Jana III Sobieskiego królem Polski został w 1697 roku August ... a) I b) II c) III 2) August II miał przydomek... a) Mocny b) Łysy c) Wielki 3) Czy to prawda ,iż o Auguście II mówiono że potrafi złamać żelazną podkowę. a) prawda b) fałsz 4) Z jakiej dynastii był August II , króla Polski od 1697 roku ? a) Habsburgów b) Romanowów c) Wettinów 5) Jaki order nadał August II ? a) orła białego b) virtuti militari 6) Z jakiego kraju pochodził August II , władca Polski od 1697 roku ? a) z Brandenburgii b) z Saksonii c) z Prus 7) Od czasu, gdy August II został królem Polski była on połączona z Saksonią unią... a) personalną b) realną 8) W czasie wojny północnej między Rosją i Szwecją August II poparł... a) Rosję b) Szwecję 9) Co zrobił August II gdy Szwedzi w czasie wojny północnej wkroczyli na terytorium Polski. a) został zabity b) schronił się w jaskini niedaleko Ojcowa c) uciekł do kraju z którego pochodził 10) Po opuszczeniu Polski, w czasie wojny północnej, przez Augusta II na krótko królem został ... Leszczyński. a) Władysław b) Stanisław c) Bolesław 11) Po klęsce Szwecji w bitwie pod ... w 1709 roku August II odzyskał polski tron. a) Rygą b) Oliwą c) Połtawą 12) Czy to prawda ,że August II dążył do zniesienia w Polsce wolnej elekcji i liberum veto ? a) prawda b) fałsz 13) Czy to prawda ,że planom Augusta II by zlikwidować w Polsce wolną elekcję i liberum veto na przeszkodzie stanął bunt szlachty ? a) prawda b) fałsz 14) Pod naciskiem Rosji August II zawarł porozumienie ze szlachtą w 1717 roku na sejmie zwanym ... a) wielkim b) niemym c) konwokacyjnym 15) Czy to prawda ,że na sejmie niemym nie pozwolono posłom na zabieranie głosu ? a) prawda b) fałsz 16) Na sejmie niemym postanowiono zmniejszyć liczbę żołnierzy w polskiej armii do ... tysięcy. a) 15 b) 24 c) 30 d) 50 17) Czy to prawda ,że jedną z decyzji tego sejmu niemego było zwiększenie władzy senatu. a) prawda b) fałsz 18) Czy to prawda,że po śmierci Augusta II doszło w Polsce do podwójnej elekcji królewskiej ? a) prawda b) fałsz 19) Po śmierci Augusta II doszło do wojny domowej po której królem Polski został August III ... . a) Las b) Sos c) Sas 20) Stan chaosu i samowoli spowodowany brakiem lub bezsilnością władz państwowych to ... a) marchia b) anarchia c) monarchia 21) Czy to prawda ,że August III rzadko przebywał w Rzeczypospolitej ? a) prawda b) fałsz 22) Czy to prawda , że w czasach rządów Augusta III państwo polskie stawało się coraz silniejsze ? a) prawda b) fałsz 23) Czy to prawda ,że w czasach rządów Augusta III na ziemiach polskich stacjonowały wojska rosyjskie ? a) prawda b) fałsz 24) Z czasów panowania Augusta III pochodzi powiedzenie "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj ...". a) pasa b) w lasach c) w czasach d) w kij 25) Czy to prawda , że August III doprowadził do upadku polskiej kultury ? a) prawda b) fałsz 26) Autorem rozprawy "Głos wolny wolność ubezpieczający" , nawołującej do ograniczenia liberum veto i zwiększenia polskiej armii do 100 tysięcy żołnierzy był Stanisław ... . a) Leszczyński b) Konarski c) Staszic 27) Nowoczesną szkołę dla szlachty - Collegium Nobilium - założył w 1740 roku ... Konarski . a) Władysław b) Stanisław c) Bolesław 28) Pierwszą publiczną bibliotekę w Polsce założyli w 1747 roku bracia ... . a) Leszczyńscy b) Potoccy c) Załuscy

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?