1) Największy wpływ na kulturę Rzymian miały dokonania starożytnych Egipcjan. a) prawda b) fałsz 2) "Eneida" to najważniejsze dzieło rzymskiego poety Wergiliusza. a) prawda b) fałsz 3) Najważniejsze drogi w państwie rzymskim zbiegały się w ... a) Atenach b) Rzymie c) Paryżu 4) Wzdłuż rzymskich dróg rozmieszczane były ... milowe, wskazujące odległość od Rzymu . a) kamienie b) słupy c) słupki d) obeliski 5) Bohaterem "Eneidy" jest ... - uciekinier spod Troi. a) Odyseusz b) Parys c) Eneasz d) Achilles 6) Językiem Rzymian była ..., która dała początek językom romańskim . a) greka b) łacina 7) Powstające w starożytnym Rzymie wierszowane utwory dotyczące jedynie tematyki religijnej , których autorem był między innymi poeta Horacy to... a) liryki b) dumki c) poematy d) ody 8) Rodzaj wodociągu w starożytnym Rzymie. a) terma b) aquapark c) akwedukt 9) Świątynia wszystkich bogów w Rzymie . a) Partenon b) Panteon c) Koloseum 10) Amfiteatr w starożytnym Rzymie , w którym odbywały się walki gladiatorów. a) Koloseum b) Circus Maximus c) Forum Romanum 11) Odbywały się w nim w starożytnym Rzymie wyścigi rydwanów. a) Forum Romanum b) Circus Maximus c) Panteon 12)  Beton to wynalazek grecki zastosowany przez starożytnych Rzymian. a) prawda b) fałsz 13) Na cześć zwycięskich armii, wracających z wojen, Rzymianie wznosili ... tryumfalne. a) łuki b) bramy c) filary d) krużganki 14)  W V wieku p.n.e. w starożytnym Rzymie powstał najstarszy zbiór przepisów prawnych określany jako Prawo ... tablic . a) IX b) X c) XI d) XII 15)  W VI wieku , już po upadku zachodniego Imperium Rzymskiego, cesarz ... I Wielki postanowił zebrać wszystkie prawa w jednym kodeksie . a) Konstantyn b) Oktawian c) Justynian 16) Prawo ustanowione w starożytnym Rzymie stanowi podstawę obowiązujących dziś kodeksów prawnych. a) prawda b) fałsz 17)  Jedna z reguł prawnych ustanowionych w starożytnym Rzymie brzmi "Prawo nie działa ...". a) ślepo b) wstecz c) nigdy

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?