1) Która informacja jest najważniejsza dla dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego? a) Dokładny opis miejsca zdarzenia ( adres) -miejscowość, ulica, skrzyżowanie itp. b) podanie swojego numeru telefonu c) podanie płci osób rannych w wypadku 2) Kiedy  zachowanie uczestnika może podlegać karze sądu? a) Gdy nie udzieli poszkodowanemu jakiejkolwiek pomocy b) gdy bez znajomości zasad pierwszej pomocy pomoże poszkodowanemu c) gdy udzielił pomocy, a poszkodowany umrze 3) W jakich przypadkach nie stosuje się defibrylatora AED? a) podczas reanimacji dziecka powyżej 1 roku życia b) w strugach deszczu c) podczas reanimacji kobiety w ciąży 4) Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem kocem termicznym ( folią NRC), który ułożyć należy: a) złotą stroną na zewnątrz b) srebrną stroną na zewnątrz c) kolor nie ma znaczenia, gdyż folia ma na celu ułatwić zauważenie poszkodowanego 5) Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu poszkodowanego: a) w pozycji bocznej ustalonej b) na wznak, z uniesionymi lekko kończynami dolnymi c) na wznak z uniesioną głową ( wałek pod głową) 6) Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, zimny pot na twarzy to objawy: a) udaru cieplnego b) przegrzania c) wstrząsu 7) Oparzenie II stopnia charakteryzuje się: a) martwicą tkanek b) pęcherzami wypełnionymi płynem na podłożu rumieniowym c) brakiem czucia 8) Określ która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność postępowania: a) pilne unieruchomienie złamań, zatamowanie krwotoku, zapewnienie komfortu termicznego b) zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pomocy c) zabezpieczenie miejsca zdarzenia, unieruchomienie złamań, podanie tlenu 9) Krwotok tętniczny od żylnego można odróżnić na podstawie: a) intensywności wypływu krwi b) większego bólu przy krwawieniu c) nie da się odróżnić 10) Krwotok tętniczny zaopatrujemy w pierwszej kolejności: a) opaską uciskową w miejscu zranienia b) opaską uciskową powyżej miejsca zranienia c) opatrunkiem uciskowym w miejscu zranienia 11) Opatrunek uciskowy stosuje się: a) w przypadku krwotoków zewnętrznych b) w przypadku krwotoków wewnętrznych c) jedynie w przypadku krwotoków żylnych 12) Złamaną kończynę górną poszkodowanego należy unieruchomić poprzez: a) przymocowanie jej do drugiej górnej kończyny b) przymocowanie jej do dolnej kończyny c) przymocowanie jej do klatki piersiowej ( tułowia) 13) Złamaną kończynę dolną możemy najprościej unieruchomić poprzez: a) przywiązanie jej do nogi zdrowej b) ciasne owinięcie bandażem elastycznym złamanej nogi c) unieruchomienie nogi za pomocą krótkiej listwy lub deski 14) Resuscytując poszkodowanego w wypadku drogowym powinieneś przyjąć pozycję: a) stojącą b) klęczącą c) dowolną 15) Pozycja boczna bezpieczna jest dla ofiary: a) urazowej b) nieurazowej c) nie znam stanu 16) Przy krwotoku z rany i braku jałowego opatrunku należy: a) wstrzymać się z opatrywaniem b) użyć do opatrunku odzieży poszkodowanego c) poczekać, aż ktoś użyczy swojej apteczki 17) Pozycja boczna ustalona jest dla poszkodowanego: a) bezpieczna, ponieważ jest stabilna b) niebezpieczna, ponieważ może doprowadzić do zachłyśnięcia, c) niebezpieczna, ponieważ utrudnia drożność dróg oddechowych, 18) W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego ( dorosłego? ) a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. co się stało? b) poklepię po twarz c) poleję wodą 19) Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po: a) 10 minut b) 3 minuty c) 4,5minuty 20) Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie? a) do momentu przyjazdu funkcjonariusza policji b) przez 5 min c) gdy stwierdzę, że ofiara zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie 21) Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na: a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą b) przemyciu rany spirytusem c) posmarowaniu tłustym kremem 22) W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha? a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza b) obobserwacja ruchu kończyn dolnych c) obserwacja ruch kończyn górnych 23) Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi: a) 30:2 b) 2:30 c) 1:5 24) W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha? a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej 25) Czy pierwszym krokiem zanim udzielisz pierwszej pomocy jest wezwanie służb ratunkowych a) tak b) nie

Zdrowie jest jedno! Pierwsza pomoc.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?