magnetyzm - zespół zjawisk fizycznych związanych z polem magnetycznym, które może być wytwarzane zarówno przez prąd elektryczny, jak i przez materiały magnetyczne, żelazo, kobalt, nikiel to m. in. - ferromagnetyki , Ciśnienie - wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni, podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, ciśnienie bezwzględne inaczej - absolutne , dynamika - dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił, 3 zasady dynamiki ... - Newton, kinetyka - bada związki pomiędzy siłami działającymi na ciało, a jego ruchem, na co dzieli się kinetyka - na statykę i dynamikę, prądem elektryczny - uporządkowany ruch elektronów w ciele, w izolatorach - nie ma swobodnych elektronów, gęstość energii - ilość energii znajdującej się w określonej objętości lub masie, energia  - kinetyczna potencjalna, cieplna, fala - zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni., właściwości fal  - odbicie, załamanie, dyfrakcja, natężenie dźwięku - mierzy się w decybelach, dźwięk - wrażenie słuchowe, spowodowane falą, optyka - dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, promień świetlny   - nieskończenie cienka wiązka światła, cząsteczka  - neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów, fizyka molekularna - nauka o cząsteczkach ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?