1) Alkeny to: a) węglowodory z wiązaniem podwójnym b) węglowodory nasycone c) związki nieorganiczne 2) W którym szeregu znajdują się wyłącznie alkany: a) eten,propen,butan b) pentan,heksan,oktan c) etyn,propyn,butyn 3) Benzyna jest produktem: a) suchej destylacji węgla b) destylacji ropy naftowej c) reakcji sodu z wodą 4) Woda bromowa odbarwi się w : a) etenie i etynie b) metanie c) etanie 5) Węgiel w związkach organicznych przyjmuje wartościowość: a) IV b) II c) I 6) Wzór ogólny alkanów to: a) CnH2n+2 b) CnH2n c) CnH2n-2 7) Związki o wzorach sumarycznych C10H20, C4H8, C7H14 należą do: a) alkinów b) alkanów c) alkenów 8) Alkin o 5 atomach węgla ma: a) 10 atomów wodoru b) 8 atomów wodoru c) 12 atomów wodoru 9) W reakcji całkowitego spalania węglowodorów powstaje: a) woda i tlenek węgla (II) b) woda i węgiel c) woda i tlenek węgla (IV) 10) Ropa naftowa: a) jest ciekłą mieszaniną węglowodorów oraz związków siarki, tlenu i azotu b) jest stałym produktem destylacji węgla c) jest wydobywana często wraz z gazem ziemnym 11) Alkeny i alkiny ulegają reakcji addycji, czyli: a) odłączania b) przyłączania c) podstawiania 12) Alkany: a) bardzo trudno rozpuszczają się w wodzie b) są dobrze rozpuszczalne w wodzie c) reagują z wodą

Węglowodory nasycone i nienasycone

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?