1) Usługi to sektor gospodarki, który: a) dostarcza płodów rolnych b) wytwarza różne produkty c) służy zaspokajaniu potrzeb 2) Przykładem usługi informacyjnej jest: a) usługa turystyczna b) usługa pocztowa c) handel 3) Usługą dystrybucyjną nie jest: a) handel b) turystyka c) transport 4) Działalność administracji państwowej to: a) usługa informacyjna b) usługa naprawcza c) usługa organizacyjna 5) Do komunikacji nie zaliczamy: a) handlu b) transportu c) łączności 6) Największy udział w przewozach pasażerów w Polsce ma transport: a) kolejowy b) lotniczy c) samochodowy 7) Największy udział w przewozach towarów w Polsce ma transport: a) samochodowy b) morski c) kolejowy 8) Rola transportu kolejowego w przewozach pasażerów w Polsce: a) rośnie b) maleje c) jest bez zmian 9) W Polsce koleją transportuje się głównie: a) rudy boksytów b) węgiel kamienny c) nawozy sztuczne 10) Transport wodny odgrywa większą rolę w przewozie: a) pasażerów b) ładunków 11) Głównym szlakiem żeglugi śródlądowej w Polsce jest: a) Wisła b) Narew c) Odra 12) Rola transportu lotniczego w Polsce: a) rośnie b) maleje c) pozostaje bez zmian 13) Największe lotnisko w Polsce znajduje się w : a) Gdańsku b) Krakowie c) Warszawie 14) Transportem przesyłowym nie przetransportujemy: a) listów b) ropy naftowej c) wody 15) Przez terytorium Polski przebiega gazociąg: a) Przyjaźń b) Nord Stream  c) jamalski 16) Rurociągiem "Przyjaźń" transportuje się: a) wodę b) gaz ziemny c) ropę naftową 17) Do łączności nie zaliczamy: a) transportu b) poczty c) internetu 18) Turystykę zaliczamy do: a) przemysłu b) usług c) rolnictwa 19) Regionem turystycznym Polski odwiedzanym zarówno latem i zimą są a) góry b) wybrzeża Bałtyku c) Pojezierza 20) Do walorów turystycznych Polski nie należą: a) rzeźba tereny b) gorący klimat c) liczne jeziora 21) Importem nazywamy: a) sprzedaż towarów za granicę b) kupno towarów z zagranicy 22) Eksportem nazywamy: a) sprzedaż towarów do innego kraju b) kupno towarów z innego kraju 23) Saldo bilansu handlu zagranicznego obliczmy: a) odejmując eksport od importu b) odejmując import od eksportu c) odejmując od importu eksport 24) Głównym partnerem handlowym Polski są: a) Chiny b) Stany Zjednoczone c) Niemcy 25) Polska eksportuje: a) samochody b) ropę naftową c) gaz ziemny

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?