1) Sejm Wielki obradował w latach: a) 1788-1792 b) 1791-1795 c) 1777-1781 2) Marszałkiem Sejmu Czteroletniego był: a) Hugo Kołłątaj b) Stanisław Staszic c) Stanisław Małachowski d) Ignacy Potocki 3) Konstytucja 3 maja została uchwalona w: a) 1788 r. b) 1791 r. c) 1792 r. d) 1790 r. 4) Na mocy Konstytucji 3 maja zniesiono: a) wolną elekcję b) liberum veto c) podział Rzeczypospolitej na Polskę i Litwę d) trójpodział władzy 5) Konfederacja targowicka została zawiązana w: a) 1791 r. b) 1788 r. c) 1789 r. d) 1792 r. 6) Przywódcami konfederacji targowickiej byli: a) Ksawery Branicki b) Stanisław Konarski c) Seweryn Rzewuski d) Stanisław Szczęsny Potocki 7) Wojskiem w bitwie pod Zieleńcami dowodził: a) Stanisław Małachowski b) książę Józef Poniatowski c) Ksawery Branicki d) Franciszek Zabłocki 8) II rozbiór Polski był w roku: a) 1772 b) 1791 c) 1793 d) 1792 9) Order Virtuti Militari został ustanowiony przez: a) Tadeusza Kościuszkę b) księcia Józefa Poniatowskiego c) Ignacego Potockiego d) Stanisława Augusta Poniatowskiego 10) W świetle konstytucji 3 maja władzę wykonawczą pełnił(a): a) Sejm b) Senat c) Król i Straż Praw d) niezawisłe sądy 11) Powstanie kościuszkowskie wybuchło w: a) 1792 r. b) 1793 r. c) 1795 r. d) 1794 r. 12) 4 kwietnia 1794 roku została stoczona bitwa pod: a) Dubienką b) Racławicami c) Zieleńcami d) Warszawą 13) Uniwersał połaniecki: a) zachęcał chłopów do walki b) przyznawał chłopom wolność osobistą c) znosił definitywnie pańszczyznę ,chłopi otrzymali ziemię na własność d) gwarantował chłopom nieusuwalność z zajmowanej ziemi 14) Szewc Jan Kiliński był jednym z przywódców powstania w : a) Warszawie b) Wilnie c) Krakowie d) Poznaniu 15) 10 października 1794 r. a) wojska powstańcze poniosły klęskę pod Maciejowicami b) wojska powstańcze zwyciężyły pod Maciejowicami c) Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli d) podpisano kapitulację

Konstytucja 3 maja i powstanie kościuszkowskie

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?