1) My parents _____ breakfast at eight o'clock on Saturdays. a) eat b) eats 2) _________ like sport? a) You... b) Do you... 3) We _____ do homewrok every day. a) don't b) not 4) Does Ryan ryn every morning? Yes, he ______ a) runs b) does 5) John ______ a lot of water every day. a) drinks b) drink 6) They ______ to school by school bus. a) go b) goes

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?