amortyzacja - koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków i wartości, zapasy - jest to zaliczane do aktywów obrotowych, zysk netto - wewnętrzne źródło finansowania, factoring - polega na wykupywaniu od swojego klienta faktur, emisja papierów wartościowych - wprowadzenie do obiegu na rynku kapitałowym nowych papierów wartościowych, zdolność kredytowa - ocena możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę, pożyczka - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji na czas oznaczony lub nieoznaczony, leasing - polega na przekazaniu przez finansującego na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków korzystającemu w zamian za odpowiednie opłaty, aniołowie biznesu - jedno z zewnętrznych źródeł finansowania, fundusze unijne - środki finansowe pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie celów uznanych przez nią za ważne,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?