1) Kto sformułował Prawo stałości składu związku chemicznego? a) Proust b) Pauling c) Avogadro d) Newton 2) Po prawej stronie równania reakcji chemicznej są: a) produkty b) wiązania c) substraty 3) W jakiej postaci występuje tlen podczas zapisywania reakcji chemicznych? a) O b) O2 c) 2O d) O3 4) Co oznacza zapis 5K2O? a) 5 atomów tlenku potasu b) 5 cząsteczek tlenku potasu c) 1 cząsteczka siarczku potasu d) 5 cząsteczek siarczku potasu 5) Masa substratów jest równa masie produktów reakcji chemicznych to prawo... a) Porusta b) zachowania masy c) stałości składu d) równej masy 6) Stosunek masowy sodu do tlenu w Na2O wynosi: a) 23:16 b) 23:8 c) 2:1 7) 3 CO2 a) 3 - jest indeksem stechiometrycznym , a 2 - współczynnikiem stechiometrycznym b) 3- jest współczynnikiem stechiometrycznym , a 2- indeksem stechiometrycznym 8) w reakcji: C +O2 --> CO2 a) CO2 jest substratem b) CO2 jest produktem c) CO2 jest współczynnikiem 9) Zaznacz poprawny zapis reakcji: tlenek miedzi (II) + węgiel --> miedź +tlenek węgla (IV) a) CuO + C --> 2Cu +CO2 b) 2CuO + C --> 2Cu +CO2 c) CuO + C --> Cu + CO 10) Zaznacz poprawny zpais reakcji: chlorek srebra (I) --> srebro +chlor a) 2AgCl ---> 2Ag + Cl2 b) AgCl ---> Ag + Cl c) 2 AgCl --> 2Ag + 2 Cl 11) Zaznacz brakującą wartość współczynnika stechiometrycznego w reakcji: N2 + O2 --> ___NO a) 1 b) 2 c) 3

Chemia - równania reakcji + prawa - kl.7b

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?