Proces ____ to wzrost zróżnicowania w obrębie sekwencji markerów dorosłości (np. niezależność od kontroli rodziców). Dzielimy ją na ____ i ____. Rozwój motoryczny osiąga szczyt między ____ a ____ r. ż. W tym okresie życia człowiek osiąga również najlepszą ostrość słuchu. W ramach koncepcji rozwojowego funkcjonalizmu wyróżniamy 3 zmiany uwikłane wrozwojową zmianę w obrębie emocji: ____, ____, ____ ____ tkwi w wartościach celów, do których dąży jednostka i ze względu na które podejmuje trud codziennej aktywności, a także w wartościach transcendentnych. Model miłości Sternberga zakłada 3 składowe tego konspektu: ____, ____ i ____ Okres od 2-5 lat przed menopauzą występujący u kobiet to ____. Utrudnia współżycie płciowe i objawia się poprzez m.in. falegorąca, mniej śluzu w pochwie, zmniejsza się ilość estrogenów, co prowadzi do ____. Sternberg jest autorem ____ która zakłada, że zmienia się jej struktura, bo teżzmieniają się zadania rozwojowe ( problemy, które rozwiązuje człowiek stary różnią się od problemów człowieka w wieku średnim). Zmianie ulega natura inteligencji. Cechą myślenia ____ jest umiejętność relatywistycznego ujmowania zjawisk idialektycznego przekraczania paradoksów Termin ____ zakłada obawy o przyszłość, brak radości z czasu wolnego, myślenie o gorszym zdrowiu, negatywna ocena pożycia małżeńskiego Reprezentanci teorii cech Wielkiej Piątki wskazują na ____ charakter osobowości w wiekuśrednim Wyróżniamy 3 podokresy starości: ____ (60-74 lat), ____ (75-89 lat) i ____(powyżej 90 lat). Rozróżniamy trzy rodzaje starzenia się: pierwotne, wtórne oraz ____. Ten ostatni rodzaj charakteryzuje nagłe, skokowe pogorszenie się wszystkich funkcji; z reguły poprzedza śmierć Jednym z genetycznych czynników starzenia się jest hipoteza ____. Obejmuje uszkodzenia mechanizmów odpornościowych obniżają skuteczność zwalczania infekcji i zwiększają alergię na składniki metabolizmu Styl ____ to jeden ze stylów funkcjonowania osób starszych. Nazywa się go inaczej „stylem bujanego fotela” czy zależnym. Koncentracja skupia się naprzeżyciach wewnętrznych, spokoju, wycofanie się z aktywnego życia, akceptacja sytuacji życiowej jako uwolnienia od obowiązków. Okres późnej dorosłości charakteryzuje mądrość ____ to całościowe ustosunkowanie się do świata, odwrócenie się od świata materialnego i społecznego, daje głębokie poczucie sensu życia i wewnętrzny spokój, wymaga spełnienia dodatkowych warunków (zwłaszcza woli rozwoju) Koncepcja Roberta Havinghursta zakłada rozwój jako wypełnianie zbiorów sprawności i kompetencji nabywanych przez jednostkę w trakcie życia w toku kontaktów z otoczeniem, osiągających w rozwoju co raz wyższy poziom mistrzostwa. ​Mowa tutaj o ____. Koncepcja powstawania tożsamości według Jamesa Marcii przebiega dwuetapowo. Pierwszy z nich nosi nazwę ____ (typ działań orientacyjno-poszukiwawczych), drugi zaś- ____ (przyjmowania odpowiedzialności za siebie i bycie gotowym do ponoszenia konsekwencji, także negatywnych, różnych swoich poczynań). Joanna jest żoną Bartosza. Mają wspólnie 2 już dorosłych dzieci. Są zamożną rodziną, dzięki bardzo dobrze prosperującej firmie Bartosza. Joanna nie pracuje, a wszelkie sukcesy i osiągnięcia ich rodziny przypisuje mężowi. To jego kariera jest jej tematem w cotygodniowych spotkaniach z koleżankami. Uważa, że dzięki sukcesom męża czuje się dowartościowana, a swoje pasje zrzuca na drugi plan i nie lubi o nich opowiadać sądząc, że są nieporównywalne z pasjami męża. Przykład Joanny jest charakterystyczny dla tożsamości ____. Teoria Paula Baltesa zakłada, że człowiek rozwija się całe życie stosując 3 strategie: ____, ____ i ____. Modele umysłowe są przykładem reprezentacji ____. Z badań wynika, że niezależnie do dochodów zmiana zachowań może zapobiec skutkom starzenia się a nawet je cofnąć. To zdanie jest ____. Edward Nęcka wyróżnił cztery poziomy twórczości, którymi są ____, ____, ____, ____ ____ to podtrzymywanie tradycji i stosowanie zasad natomiast ____ to wewnętrzne i bardziej niezależne poszukiwania, związek z pojęciem mądrości Jeden z 3 typów kult wyróżnionych przez Margaret Mead, ukierunkowany na teraźniejszość, wzory kulturowe są przekazywane przez pokolenie średnie, zaczynają dominować rówieśnicy, a pokolenie starszych jest marginalizowane to typ ____. Utrzymywanie aktywności seksualnej w czasie życia pomaga w późniejszych latach kobietom (m.in. załagodzić objawy przekwitania) jak i mężczyznom (m.in. uniknąć urazów psychicznych wywołanych poczuciem starzenia się). To zdanie jest ____.

psychologia rozwojowa człowieka dorosłego

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?