1) Jednostką ciepła jest a) oC b) N c) J d) J/ kg * oC 2) W zimie nosisz sweter, kożuch, kurtkę lub futro, ponieważ te ubrania: a) ogrzewają ciało. b) nie reagują na zmiany temperatury otoczenia. c) dzięki warstwie powietrza między włóknami zapewniają izolację cieplną. d) powodują wzrost temperatury ciała. 3) Zmiana cieczy w gaz to: a) topnienie b) skraplanie c) parowanie d) sublimacja 4) Jednostką ciepła właściwego jest: a) J b) oC c) kg d) J / kg * oC 5) Które zdanie jest poprawne? a) Temperatura topnienia ciała zależy od temperatury otoczenia b) Topnienie zachodzi zawsze w 0 0C c) Temperatura topnienia zależy od rodzaju substancji 6) Do pomiaru ciepła właściwego wody potrzebujesz: a) linijkę, wagę, termometr b) termometr, czajnik, menzurkę, stoper c) termometr, czajnik, benzurkę, stoper d) linijkę, czajnik, stoper 7) Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg*0C, co oznacza, że: a) Aby ogrzać 1 kg wody o 10C należy dostarczyć jej 4200J ciepła b) Aby ogrzać 2 kg wody o 10C należy dostarczyć jej 4200J ciepła c) Aby ogrzać 4200 kg wody o 10C należy dostarczyć jej 1J ciepła 8) Z jakiego wzoru obliczysz ciepło dostarczone do ciała? a) Q = m . Δt b) Q = m . c . Δt c) Q = m . g . Δt d) Q = g . c . Δt 9) Ołów ma niewielkie ciepło właściwe. Oznacza to, że a) ołowianą kulkę trudno ogrzać. b) ołowiana kulka po ogrzaniu bardzo długo jest gorąca. c) ołowiana kulka szybko się nagrzewa. d) ołowianą kulkę w ogóle nie da się ogrzać. 10) Wybierz przewodnik ciepła: a) kołdra puchowa b) powietrze c) wata d) stal 11) Przepływ energii cieplnej między ciałami trwa do czasu, aż ... a) ciało cieplejsze stanie się chłodniejsze b) do czasu wyrównania temperatury obu ciał c) ciało chłodniejsze stanie się chłodniejsze 12) Co to są przewodniki ciepła? a) materiały, przez które szybko przepływa ciepło b) materiały, przez które wolno przepływa ciepło 13) Zaznacz wszystkie izolatory ciepła: a) żelazo b) porcelana c) plastik d) drewno e) miedż 14) Zaznacz przedmioty, które wykonujemy z dobrych przewodników ciepła: a) uchwyt garna b) kaloryfer c) garnek d) ubranie 15) Zapaloną świeczkę można trzymać w dłoni, bo stearyna jest... a) dobrym przewodnikiem ciepła b) złym przewodnikiem ciepła 16) Stalową łyżeczką możemy mieszać gorącą herbatę, a aluminiowa szybko się nagrzewa. Oznacza to, że aluminium jest a) lepszym przewodnikiem ciepła b) gorszym przewodnikiem ciepła 17) Inaczej konwekcja: a) przewodnictwo cieplne b) promieniowanie c) unoszenie 18) Przewodzenie ciepła w kawałku metalu polega na... a) przekazywaniu energii w wyniku swobodnego ruchu cząsteczek w całej objętości metalu. b) przyciąganiu cząsteczek przez siły międzycząsteczkowe. c) odpychaniu cząsteczek przez siły międzycząsteczkowe. d) przekazywaniu przez drgające cząsteczki energii sąsiednim cząsteczkom w czasie zderzeń.

powtorzenie wiadmości - ciepło

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?