1) Z wykresu odczytaj i zaznacz prawidłową informację: a) w 25 0 rozpuści się 90g CaCl 2 b) w 50 0 rozpuści się 19g KCl c) w 70 0 rozpuści się 30g KCl 2) Aby rozcieńczyć roztwór należy: a) odparować substancję rozpuszczoną b) dodać rozpuszczalnika c) usunąć część substancji rozpuszczonej 3) 5 procentowy roztwór to taki, w którym: a) w 100 g roztworu znajduje się 5g substancji rozpuszczonej b) w 100 g rozpuszczalnika znajduje sie 5g substancji rozpuszczonej c) znajduje się 5 g substancji rozpuszczonej i 95g rozpuszczalnika 4) Rozpuszczalność większości substancji stałych w wodzie: a) zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury b) zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury c) nie zmienia się wraz ze wzrostem temperatury 5) Która odpowiedź wskazuje podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej? a) roztwór nasycony, roztwór nienasycony b) roztwór stężony i roztwór rozcieńczony c) roztwór właściwy, kolid, zawiesina 6) Na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie wpływ mają: a) mieszanie b) stopień rozdrobnienia substancji c) temperatura rozpuszczalnika d) kształt naczynia 7) Wzór na rys.przedstawia a) model cząsteczki tlenku węgla (IV) b) model cząsteczki wody c) model cząsteczki nadtlenku wodoru 8) W wodzie nie rozpuści się: a) mąka, olej, benzyna b) cukier, sól, kwasek cytrynowy c) sok, ocet, alkohol 9) W cząsteczce wody występuje wiązanie: a) jonowe b) kowalencyjne spolaryzowane c) kowalencyjne 10) Mieszanina niejednorodna dwóch nierozpuszczających się w sobie cieczy to: a) zawiesina b) koloid c) emulsja 11) Białko jaja tworzy z wodą: a) roztwór właściwy b) koloid c) zawiesinę 12) Roztwór nasycony to taki roztwór, w którym: a) w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej substancji b) w danej temperaturze da się jeszcze rozpuścić pewną ilość substancji c) cząstki substancji rozpuszczonej mają rozmiary mniejsze od 10 -9 m 13) We wzorze na stężenie procentowe m r oznacza: a) masę rozpuszczalnika b) masę roztworu c) masę substancji rozpuszczonej 14) Jakie jest stężenie procentowe solanki otrzymanej przez rozpuszczenie 40g soli kuchennej w 120g wody? a) 2,5% b) 40% c) 25% 15) Ile cukru należy przygotować do sporządzenia 150g roztworu o stężeniu 30%? a) 45g b) 15g c) 300g

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?