1) Wzór ogólny kwasów karboksylowych to: a) CnH2nCOOH b) CnH2n+1COOH c) CnH2n+2COOH d) CnH2n+1OH 2) Kwas mrówkowy to nazwa zwyczajowa: a) kwasu etylowego b) alkoholu metylowego c) kwasu szczawiowego d) kwasu metanowego 3) Do niższych kwasów karboksylowych NIE należy: a) kwas octowy b) kwas propanowy c) kwas oleinowy d) kwas metanowy 4) C2H5COOH to wzór sumaryczny: a) kwasu butanowego b) kwasu propanowego c) alkoholu propylowego d) kwasu etanowego 5) Wskaż wzór półstrukturalny kwasu walerianowego: a) CH3-CH2-CH2-COOH b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH c) CH3-(CH2)2-CH2-COOH d) CH3-CH2-CH2-CH2-COOH 6) W wyniku procesu fermentacji octowej otrzymuje się: a) metanol b) etanol c) kwas etanowy d) kwas metanowy 7) Który z podanych produktów zawiera w sobie kwas octowy: a) ocet winny b) ocet balsamiczny c) ocet spirytusowy d) odpowiedzi a, b i c są poprawne 8) Której z podanych reakcji nie ulegają niższe kwasy karboksylowe: a) spalanie całkowite b) zobojętnianie c) reakcja z metalami aktywnymi d) reakcja z tlenkami metali e) reakcja z kwasami f) reakcja estryfikacji 9) Wskaż właściwość chemiczną, która odróżnia metanol od etanolu: a) trujący b) charakterystyczny zapach c) ulega reakcjom spalania d) odczyn kwasowy e) ulega dysocjacji jonowej f) reaguje z metalami aktywnymi, tlenkami metali i wodorotlenkami dając sole 10) Poprawnie zapisaną reakcję spalania całkowitego kwasu etanowego przedstawia równanie: a) 2HCOOH + O2 -> 2CO2 + 2H2O b) 2C2H5COOH + 5O2 -> 4CO2 + 6H2O c) CH3COOH + 2O2 -> 2CO2 + 2H2O d) CH3COOH + O2 -> 2CO + 2H2O 11) Wskaż, które z podanych zastosowań NIE dotyczy kwasu mrówkowego: a) zmiękczanie skór b) pszczelarstwo c) produkcja leków d) produkcja preparatów przeciwłupieżowych e) konserwowanie potraw f) produkcja barwników 12) Wskaż zdanie FAŁSZYWE: a) Wyższe kwasy karboksylowe mają długie łańcuchy węglowe. b) Wyższe kwasy karboksylowe budują tłuszcze. c) Wyższe kwasy karboksylowe ulegają reakcjom spalania. d) Wyższe kwasy karboksylowe rozpuszczają się w wodzie. 13) Wskaż wzory sumaryczny kwasu, który należy do wyższych kwasów tłuszczowych: a) C17H35COOH b) C17H33COOH c) C15H31COOH d) C5H11COOH 14) Której z podanych reakcji nie ulegają wyższe kwasy karboksylowe: a) spalanie całkowite b) zobojętnianie c) reakcja z metalami aktywnymi d) reakcja z alkoholami e) reakcja z glicerolem f) reakcja estryfikacji 15) Wskaż reakcje, która pozwala odróżnić kwasy nienasycone od nasyconych: a) reakcja spalania całkowitego b) reakcja zobojętniania c) reakcja z wodą bromową lub manganianem(VII) potasu d) reakcja z alkoholami 16) Która z właściwości NIE opisuje kwasu oleinowego: a) odczyn obojętny b) nie rozpuszcza się w wodzie c) białe ciało stałe d) ulega reakcji spalania całkowitego e) reaguje z wodorotlenkami f) reaguje z alkoholami 17) Zapis: C15H31COOH + 23O2 -> 16CO2 + 16H2O przedstawia reakcję: a) spalania całkowitego kwasu oleinowego b) spalania całkowitego kwasu palmitynowego c) spalania niecałkowitego kwasu stearynowego d) spalania całkowitego kwasu stearynowego 18) Wskaż zdanie FAŁSZYWE: a) Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych. b) Wszystkie mydła są rozpuszczalne w wodzie. c) Mydła sodowe używa się do produkcji mydła toaletowego. d) Mydła potasowe są szare i maziste. 19) Który z podanych kwasów NIE występuje w roślinach: a) kwas mrówkowy b) kwas masłowy c) kwas szczawiowy d) kwas jabłkowy e) kwas octowy f) kwas oleinowy

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?