1) Kim był Stefan Wyszyński ? a) prymasem polski b) politykiem c) żołnierzem d) muzykiem 2) Jaki pseudonim miała Danuta Siedzikówna ? a) Danka b) Hanka c) Inna d) Inka 3) Jak miał na imię Gierek ? a) Stefan b) Władysław c) Edward d) Stanisław 4) Jak obecnie nazywamy członków podziemia niepodległościowego ? a) żołnierze wyklęci b) żołnierze niepodległości c) podziemni żołnierze d) orlęta lwowskie 5) Czasy Gomółki określa się jako... a) okres ,,małej stabilizacji" b) ,,odwilż" c) ,,Druga Polska" d) ,,Wielkie odrodzenie" 6) Kiedy odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego ? a) 12 września 1948 b) 19 stycznia 1947 c) 10 grudnia 1946 d) 19 stycznia 1948 7) Kto stał na czele PZPR ? a) Bolesław Bierut b) Władysław Gomułka c) Edward Gierek d) Stanisław Mikołajczyk 8) Co oznacza skrót MBP ? a) Ministerstwo Bezpieczeństwa Polskiego b) Międzynarodowe Bezpieczeństwo Polskie c) Miejski Bank Publiczny d) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 9) W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR ? a) 1955 b) 1956 c) 1957 d) 1958 10) Jakie ziemie dołączono do Polski po II wojnie światowej ? a) Lublin, Śląsk, Mazury b) Pomorze, Rzeszów, Warmię c) Śląsk, Pomorze, Warmię, Mazury d) Rzeszów, Kraków, Śląsk, Mazury 11) Jak potocznie nazywano Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu ? a) plan sześcioletni b) plan trzyletni c) plan marshalla d) plan Schumana 12) W jakich latach zrealizowano plan trzyletni ? a) 1946-1948 b) 1949-1952 c) 1947-1949 d) 1948-1949 13) Jaki był skutek protestów robotniczych na Wybrzeżu ? a) zwolnienie wielu ludzi z pracy b) wprowadzono zmiany w systemie organizacji pracy c) zlikwidowano kolektywizację wsi d) wycofanie podwyżek 14) W grudniu 1970r. wybuchły protesty robotnicze na Wybrzeżu. Co się potem stało z Edwardem Gierkiem ? a) został I sekretarzem KC PZPR b) został zwolniony z pracy c) został prezydentem Polski d) został aresztowany 15) Jaki był skutek przejęcia władzy przez Gomułkę ? a) pogorszenie się sytuacji gospodarczej b) destalinizacja w Polsce c) kraj przestał być uzależniony od ZSRS d) zniesiono cenzurę 16) Czego domagali się robotnicy podczas strajku i demonstracji w Poznaniu 28-30 czerwca 1950r. ? a) zmian w systemie wynagradzania i organizacji pracy b) obniżek cen c) zaprzestania kolektywizacji wsi d) aby postawiono pomnik Bolesławowi Bierutowi 17) Kiedy zaczęto produkować Fiata 126p w Polsce ? a) w październiku 1972r. b) w sierpniu 1975r. c) w czerwcu 1973r. d) w maju 1970r. 18) Jak nazywano powrót do kraju osób (jeńców wojennych, przymusowych przesiedleńców), które z różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami ? a) emigracja b) repatriacja c) kolektywizacja d) imigracja 19) Celem polityki Gierka było unowocześnienie kraju. Co robiono aby to osiągnąć ? a) znacznie podwyższono ceny b) zaciągano kredyty za granicą c) oszukiwano ludzi d) nowelizowano Konstytucję PRL w 1978 20) Kto miał pseudonim Orlik ? a) Hieronim Dekutowski b) Franciszek Jaskulski c) Zygmunt Szendzielarz d) Marian Bernaciak

Historia - Polska po II wojnie światowej - test

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?