Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) My dad...............work at six o'clock. a) finish b) finishes c) finishs 2) Grandma...................her dinner at 5 o'clock. a) has b) have c) haves 3) Dave ..................TV in the evening. a) watches b) watch c) watchs 4) The baby.............at night. cry - płakać a) cry b) cryes c) cries 5) My brother...............French at school. a) studies b) study c) studyes 6) Marta.................to the cinema with her friends. a) go b) goes c) gos

Present Simple pisownia czasowników w 3 osobie

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne