1) Analiza ABC zapasów magazynowych w celu ich optymalnego rozmieszczenia w strefie składowania jest przeprowadzana według kryterium a) stałych miejsc składowania. b) wartości zapasu. c) częstotliwości wydań. d) wolnych miejsc składowania. 2) Który środek transportu wewnętrznego charakteryzuje się ruchem ciągłym? a) Przenośnik taśmowy. b) Układnica. c) Suwnica. d) Wózek widłowy. 3) Metodą termicznego przekształcania odpadów bez użycia tlenu jest a) hydroliza. b) spalanie. c) piroliza. d) kompostowanie. 4) Operacja technologiczna, podczas której niepełnowartościowy i wadliwy materiał został zdyskwalifikowany do dalszej przeróbki, umożliwia rejestrację a) taktu wytwarzania. b) harmonogramu obciążeń. c) wielkości zapasów w toku. d) miejsca powstawania braku. 5) Zapas strategiczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym dotyczy towarów a) z jeszcze niezrealizowanych dostaw. b) o podstawowym znaczeniu dla kontynuacji procesu produkcji. c) przeznaczonych na dostawę do określonego klienta. d) zbędnych do produkcji. 6) Które przedsiębiorstwo transportowe należy wybrać do wykonania usługi przewozu towaru według przedstawionego w tabeli zestawienia metodą punktową? a) Przedsiębiorstwo transportowe A. b) Przedsiębiorstwo transportowe C. c) Przedsiębiorstwo transportowe B. d) Przedsiębiorstwo transportowe D. 7) eżeli planowane roczne zapotrzebowanie netto na towary kształtuje się na poziomie 15 600 sztuk, a ekonomiczna wielkość dostawy jest równa 300 sztuk, to stały cykl zamawiania towarów będzie wynosił a) miesiąc. b) tydzień. c) trzy dni. d) dwa tygodnie. 8) Ile wyniesie koszt przewozu 30 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) o wymiarach 1 200 × 800 × 500 mm (dł. x szer. x wys.), jeżeli stawka za przewóz 1 m3 ładunku wynosi 150,00 zł? a) 2 160,00 zł b) 1 440,00 zł c) 7 200,00 zł d) 4 500,00 zł 9) Uzupełnianie zapasów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby były one dostępne w procesie wytwórczym w momencie, w którym stają się niezbędne na stanowiskach roboczych, zapewnia moduł systemu informatycznego a) MRP b) DRP c) CRM d) CRP 10) Jeżeli wielkość obrotu magazynowego w okresie 14 dni osiągnęła 1 200 500 kg towaru A i 2 800 ton towaru B, to średni dzienny obrót magazynowy wyniósł a) 85,75 t b) 56 007,00 t c) 4 000,50 t d) 285,75 t 11) Korzystając z danych zawartych w tabeli, ustal wielkość dostawy w czwartym okresie według metody stałej wielkości zamówienia a) 25 sztuk. b) 60 sztuk. c) 40 sztuk. d) 15 sztuk. 12) Z analizy potrzeb sieci dystrybucji wynika, że jeżeli zapas kruszywa w punkcie końcowym sieci sprzedaży wynosił 2 t, sprzedano 13,7 t, a przyjęte dostawy wyniosły łącznie 11,2 t, to zapas początkowy wynosił a) 4,5 t b) 2,5 t c) 24,9 t d) 15,7 t 13) W magazynie znajduje się 120 zgrzewek wody gazowanej, której zapas zabezpieczający utrzymywany jest na poziomie 10 zgrzewek. W drodze do magazynu jest dostawa 4 paletowych jednostek ładunkowych, po 100 zgrzewek każda. Oblicz wielkość zapasu dysponowanego wody gazowanej w zgrzewkach. a) 120 sztuk. b) 230 sztuk. c) 510 sztuk. d) 530 sztuk. 14) Jeżeli towar z hurtowni jest wysyłany wtedy, gdy pojawia się zapotrzebowanie ze strony klienta, to oznacza, że hurtownia realizuje strategię a) push. b) pull. c) punktu zamawiania. d) docelowego poziomu zapasów. 15) Do wyprodukowania 1 kg tworzywa sztucznego (PET) potrzeba 1,9 kg ropy naftowej. W procesie recyklingu z 1 kg odpadów PET uzyskuje się 1 kg tworzywa sztucznego (PET). Ile ropy naftowej zaoszczędzi przedsiębiorstwo dzięki recyklingowi 5,7 t odpadów PET? a) 3 000,00 kg b) 30,00 t c) 1 083,00 kg d) 10,83 t 16) Magazyn jest przystosowany do składowania maksymalnie 16 000 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Oblicz wskaźnik wykorzystania przestrzeni składowej magazynu, jeżeli średnio w magazynie składowanych jest 12 000 pjł. a) 1,44 b) 0,96 c) 1,33 d) 0,75 17) Hurtownia na koniec miesiąca dysponuje zapasem 34 000 sztuk towarów. W minionym miesiącu sprzedała 2 800 sztuk towaru, a dostawy w tym czasie wyniosły 960 sztuk. Zgodnie z zasadą bilansowania zapas towaru na początku analizowanego miesiąca wynosił a) 35 840 sztuk. b) 34 000 sztuk. c) 37 760 sztuk. d) 36 800 sztuk. 18) Przedsiębiorstwo produkuje dziennie 50 sztuk wyrobu X, w skład którego wchodzą: 2 elementy Y i 3 elementy Z. Ustal częstotliwość stałych dostaw od dostawców elementów Y i Z, jeżeli jednorazowa dostawa elementu Y wynosi 200 sztuk, a elementu Z 600 sztuk. a) Co 4 dni element Y i co 12 dni element Z. b) Co 16 dni element Y i Z. c) Co 4 dni element Y i Z. d) Co 2 dni element Y i co 4 dni element Z. 19) Na którym rysunku przedstawiono kontener IBC (Intermediate Bulk Container)? a) A b) B c) C d) D 20) Który kanał dystrybucji stosuje przedsiębiorstwo, jeżeli pomiędzy producentem a konsumentem wstępuje tylko jeden pośrednik? a) Długi. b) Krótki. c) Bezpośredni. d) Wieloszczeblowy.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?