Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
pytanie retoryczne - figura stylistyczna i retoryczna; pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, ożywienie - literacki środek stylistyczny, polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym, cech istot żywych,, onomatopeja - wyraz dźwiękonaśladowczy – figura retoryczna, używana w poezji jako środek stylistyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów, aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot., przenośnia - językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów, powtórzenie - figura retoryczna, zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego celem uzyskania rytmizacji, tak - podobało się?, nie - podobało się?,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne