1) Co to jest natchnienie biblijne? a) to pomoc Ducha Świętego w spisaniu słów Boga b) to dobra myśl do zrobienia czegoś c) pomoc w czytaniu Pisma Świętego 2) Co to jest objawienie Boże? a) to słowa Jezusa, który wzywał do nawrócenia b) to słowa i czyny Boga, przez które ujawnia siebie i swoje postanowienia c) to objawienia maryjne 3) Jakie są rodzaje objawienia Bożego? a) kosmiczne, historyczne, eschatyczne b) starotestamentalne i nowotestamentalne c) nadprzyrodzone, centralne i historyczne 4) Co to znaczy "pełnia objawienia"? a) niewiadomo, jeszcze na to czekamy b) Maryja c) osoba Jezusa Chrystusa 5) Co to jest zbawienie? a) To dar Pana Boga, który polega na wiecznym szczęściu w niebie b) To wybawienie przed czymś, czego się boimy c) To pomoc, gdy czegoś nie umiemy 6) Co jest potrzebne do zbawienia? a) sakramenty b) wystarczy być dobrym człowiekiem c) wystarczy modlitwa 7) Jakie prawdy wynikają z biblijnego opisu stworzenia świata? a) Bóg nie był zadowolony ze stworzenia, bo ludzie zgrzeszyli b) Bóg stworzył świat z niczego, stworzenie to uporządkowany proces c) to, że człowiek będzie ciężko pracował 8) Co znaczy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże? a) człowiek jest wszechmocny jak Pan Bóg b) jest koroną stworzenia, ma przekazywać życie i panować nad stworzeniem c) człowiek wszystko może wiedzieć i wszystko poznać jak Bóg 9) Jak Bóg stwarzał człowieka w drugim opisie stworzenia z Rdz 2? a) swoim słowem b) nie wiadomo jak c) ulepił go z gliny 10) Dlaczego w drugim opisie stworzenia kobieta jest stworzona na samym końcu? a) Ukazuje to prawdę, że dopiero kobieta jest dopełnieniem mężczyzny. b) Bo tak autor natchniony sobie wymyślił c) nie ma to znaczenia 11) Pierwsza dobra nowina to: a) protoplast b) protoewangelia c) ewangelia 12) Jakie są skutki grzechu pierworodnego? a) radość i nadzieja b) zniszczenie raju c) zerwanie panowania władz duszy nad ciałem, zafałszowany obraz Boga, śmierć 13) Czyją ofiarę przyjął Bóg i dlaczego? a) Kaina, bo Bóg go kochał b) Abla, bo była złożona z serca c) Kaina, bo była złożona z tego co najlepsze 14) Dlaczego Bóg zesłał potop na ziemię? a) Bo miał taki kaprys b) Bo ziemia była sucha c) bo ludzie grzeszyli i Bóg żałował, że ich stworzył 15) Kto ocalał w czasie potopu? a) Mojżesz b) Abraham c) Noe 16) Co mówi Biblia o Noem? Jakim był człowiekiem wg Pisma Świętego? a) prawym, żyjącym w przyjaźni z Bogiem b) dobrym c) pracowitym 17) Dlaczego ludzie chcieli wybudować miasto i wieżę w Księdze Rodzaju? a) Bo chcieli być jak Bóg b) Chcieli mieć dobre widoki c) Bo chcieli mieć pracę 18) Co znaczy słowo "Babel"? a) pomieszanie b) zapomnienie c) bogobojność 19) Kim są patriarchowie? a) to nasi rodzice b) to Adam i Ewa c) to ojcowie narodu wybranego, np. Abraham 20) Co Bóg obiecał Abrahamowi? a) mądrość i długość życia b) wiedzę i potomstwo c) potomstwo,  błogosławieństwo i ziemię

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?