wyraz podstawowy - wyraz, od którego tworzy się nowe wyrazy, wyraz pochodny - wyraz utworzony od innego wyrazu, podstawa słowotwórcza - część wyrazu podstawowego, wchodząca w skład wyrazu pochodnego (inaczej: temat słowotwórczy), rdzeń - cząstka wspólna w rodzinie wyrazów, tu tkwi znaczenie wyrazu, formant - konkretna cząstka dodawana do podstawy słowotwórczej, by utworzyć nowy wyraz, przedrostek - formant dodawany PRZED podstawą słowotwórczą;, prefiks - inna nazwa przedrostka, przyrostek - formant dodawany ZA podstawą słowotwórczą, sufiks - inna nazwa przyrostka, wrostek - formant, który łączy podstawy słowotwórcze w złożeniach: list-o-nosz, interfiks - inna nazwa wrostka, formant zerowy - mamy z nim do czynienia, gdy nowy wyraz powstaje przez ucięcie części wyrazu podstawowego, np. czołg od czołgać się, rodzina wyrazów - wyraz podstawowy i wszystkie wyrazy utworzone od niego, wyrazy pokrewne - wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, wyraz podzielny słowotwórczo - składa się z podstawy słowotwórczej oraz z formantu; inaczej wyraz pochodny,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?