1) .................I ask a question? (Czy mogę zadać pytanie?) a) Are b) Can c) May d) Must 2) Do you ................. if I come? (czy będzie ci/panu przeszkadzać? a) go b) care c) mind d) make 3) Yes, please....... (Bardzo proszę) a) do b) go c) make 4) Yes, go ....................... (jasne, śmiało!) a) head b) ahead c) heady 5) I'm...................... not ( Niestety, nie) a) sad b) afraid c) unfortunately 6) It's ........... of the question (wykluczone) a) up b) in c) out 7) ........... way (nie ma mowy) a) No b) Not c) Nod 8) ................ must save energy (Każdy musi/ Wszyscy...) a) Everybody b) Everything c) Everyone 9) We have to care................the environment (musimy dbać o....) a) about b) for c) into 10) You................go (Powinieneś) a) could b) should c) would 11) Pick up that .............. (zbieraj śmieci) a) letter b) litter c) littar 12) Smoking is ............................ (zabronione) a) forbidden b) forbiden c) forbiddan 13) You are not allowed ............. feed pigeons. (Nie wolno karmić gołębi) a) up b) for c) to 14) (czy wolno) ....................... to bring your pets to school? a) Should you b) Are you allowed c) Is it necessary 15) (Czy trzeba)........................to clean up after your dog? a) Are you allowed b) Do you have c) Is it necessary

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?