Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) The boy is..... a) excited b) exciting 2) This old book is really...... a) bored b) boring 3) That was an ................. sky-dive. a) exciting b) excited 4) He travels a lot. He is a very ................ person. a) interesting b) interested 5) I was....... in that lesson a) boring b) bored 6) The baddog was running towards me and I was really.......... a) frightened b) frightening 7) The last football match was really ............... a) excited b) exciting 8) Let's take lift to the ninth floor. Walking up is so ............... a) tiring b) tired 9) Kevin has finised a marathon today. He is very ........... a) tired b) tiring 10) The storm was .......... a) frightening b) frightened

unit 3, adjectives - ed, -ing

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne