1) Podstawą elastyczności edukacji jest stwierdzenie: a) nauka powinna być obowiązkowa do 18 roku życia b) uczenie powinno być podstawowym obowiązkiem każdego człowieka c) uczenie się jest powinnością każdego ucznia 2) M. B. Arthur wskazał na istotę mobilności pracowniczej i posłużył się terminem, w którym jednostka indywidualnie zarządza karierą a nie organizacja. Termin ten to: a) model kariery bez granic b) model uczenia się przez całe życie c) model nauki bez granic 3) Do wprowadzenia bardziej elastycznych narzędzi do przekazywania wiedzy i egzaminowania uczniów przyczyniły się: a) zainteresowanie komputerami b) rozwój techniki c) skutki pandemii COVID 19 4) Jaki jest temat przewodni Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości? a) Kompetencje kluczowe b) Przedsiębiorczość w cenie c) Elastyczność bez granic 5) Co oznacza skrót SWOT ? a) mocne i słabe strony, wady oraz zalety b) mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia c) szanse, zagrożenia, uczucia oraz wiedzę 6) Softskills czyli kompetencje miękkie to zbiór cech i umiejętności, które odnoszą się a) bezpośrednio do osobowości i zachowania danej osoby b) do wykształcenia danej osoby c) do zdolności artystycznych rozwijanych w szkole 7) W ilu krajach organizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości? a) 100 b) 200 c) 50 8) Wymień trzy elementy, które składają się na kompetencje kluczowe: a) wiedza, umiejętności, cechy charakteru b) wiedza, umiejętności, postawy c) zdolności artystyczne, umiejętności, wiedza 9) Jedna z kompetencji określana jest w języku angielskim teamwork, oznacza ona: a) pracowitość b) umiejętności organizacyjne c) umiejętność pracy w zespole 10) Człowiek przedsiębiorczy to osoba, która charakteryzuje się następującymi cechami: a) pracowitość, chęć uczenia się, umiejętność współdziałania i rozwiązywania konfliktów oraz elastyczność do zmian i chęć podejmowania wyzwań b) pracowitość, umiejętność współdziałania i rozwiązywania konfliktów oraz trudności w znalezieniu się w sytuacji zmiany c) chęć uczenia się i podejmowania wyzwań, pracowitość, upodobanie do samodzielnego działania bez podejmowania współpracy z innymi 11) Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym wieku, jednak zawsze związany jest: a) z aktywnością zawodową, nauką języków obcych, prawidłowym odżywianiem oraz aktywnością fizyczną, samorealizacją b) z elastycznością, aktywnością fizyczną, podnoszeniem kwalifikacji, dążeniem do realizacji celu, realizowaniem pasji i zainteresowań c) z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej 12) Model kariery, który następuje poprzez następujące stadia: wybór zawodu, stabilizację, zakończenie kariery to: a) model tradycyjny b) model innowacyjny c) model współczesny 13) We współczesnym świecie rozwój zawodowy charakteryzuje się: a) tradycyjnością, kreatywnością i mobilnością b) zmiennością, nieprzewidywalnością i mobilnością c) mobilnością, indywidualnością i tradycyjnością 14) Przechodzenie co kilka lat z jednego zajęcia do drugiego z jednoczesnym rozbudowywaniem umiejętności z wcześniejszych prac, to typ rozwoju kariery: a) typ specjalisty b) typ liniowy c) typ spiralny 15) Formy organizacji pracy modelu kariery bez granic wg. M.B.Arthura: a) samozatrudnienie, praca tymczasowa, praca zadaniowa b) telepraca, outsourcing, samozatrudnienie c) praca tymczasowa, praca zdalna, telepraca 16) Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się m.in.: a) zmysłem inicjatywy, otwartością na przyszłość, poczuciem sprawczości, wytrwałością w dążeniu do celów, pro-aktywnością b) pro-aktywnością, samorealizacją, ostrożnością, harmonią i spokojem c) motywacją, odpowiedzialnością, wytrwałością w dążeniu do celów, znajomością przepisów 17) Typ osobowości wg. Hipokratesa mający żywe usposobienie, jest energiczny, lecz jest niezbyt wytrwały, łatwo wpada zarówno w entuzjazm, jak i w przygnębienie, a zarazem jest uczuciowy i wrażliwy: a) melancholik b) sangwinik c) flegmatyk 18) Ogólnopolski koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce to: a) Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości b) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. c) Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy 19) Od ilu lat prowadzona jest inicjatywa promowania przedsiębiorczości podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości? a) 20 lat b) 15 lat c) 10 lat 20) Koncepcja określana z języka angielskiego jako boundarylessorganization to ujęcie organizacji: a) która się rozwija, ale usytuowanie dotychczasowych granic może się zmieniać b) która się nie rozwija i potrzebuje wsparcia specjalistów c) która osiąga sukcesy, ale pracownicy są jeszcze za mało kreatywni 21) Kompetencje miękkie, które determinują to, w jaki sposób podchodzimy do wykonywania zadań, radzimy sobie ze stresem, czy integrujemy się z innymi: a) interpersonalne i osobowe b) samorealizacja i komunikacja c) asertywność i przedsiębiorczość 22) Co oznacza skrót PORP: a) Przedsiębiorcza Organizacja Regionu Pomorskiego b) Polska Organizacja Rynku Przedsiębiorców c) Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy 23) Osobowość jest to: a) Stały element postępowania właściwy danemu człowiekowi, odróżniający go od innych ludzi b) Indywidualna cecha charakteru każdego człowieka uzależniona od środowiska wychowania c) Zespół kompetencji osobowościowych wyróżniających jednostkę ludzką 24) Przedsiębiorca według polskiego kodeksu cywilnego to: a) Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (wykonująca wolny zawód) b) Osoba pełnoletnia, która posiada odpowiednie predyspozycje do prowadzenia dzielności gospodarczej i podlega ubezpieczeniom społecznym c) Osoba fizyczna, która jest osobowością prawna i jednostką organizacyjną i podlega ordynacji podatkowej i pomocy de minimis

Dni Przedsiębiorczości Puck 2022 - Elastyczność bez granic

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?