Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) They .............. have any cats. a) doesn't b) don't c) aren't 2) We .......... in a big city. a) live b) are living c) lives 3) ............... you enjoy reading books? a) Are b) Do c) Does 4) Mr. Janowski ................. as a teacher in this school. a) is working b) work c) works 5) Now, he ......................... class 8b. a) teaches b) is teaching c) teach 6) Mrs. Roberts is a nurse. She .................... at the hospital. a) works b) is working c) work 7) She .............. her job. a) enjoy b) is enjoying c) enjoys 8) Right now, she ............... in front of the computer. a) sits b) is sitting c) are sitting 9) My uncle is a cumputer technician and he ................... applications. a) writes b) is writing c) write 10) At the moment, he .................... a new app. a) writes b) is writing c) write

Present Simple vs Present Continuous - Job JE5 unit 2

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne