Dobrze zorganizowany proces kształcenia zgodnie z zasadami higieny., Opieka wychowawcza, zapewnienie warunków bezpieczeństwa., Ochrona przed uzależnieniami, demoralizacją i przemocą., Życzliwe, podmiotowe traktowanie., Swoboda wyrażania myśli i przekonań., Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów., Pomocy w przypadku trudności w nauce., Reprezentowanie Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach., Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową., Dbanie o honor, tradycję i dobre imię szkoły., Okazywanie szacunku symbolom narodowym, religijnym., Godne i kulturalne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych., Przygotowywanie się do zajęć (wykonywanie zadań domowych, przynoszenie podręczników, zeszytów, ćwiczeń, przyborów, stroju sportowego), Właściwie zachowywanie się podczas zajęć., Przestrzeganie norm etycznych, zasad współżycia społecznego i kulturalne zachowanie. , Używanie poprawnego, zrozumiałego języka, wystrzeganie się wulgaryzmów., Szanowanie mienia własnego, Szkoły i innych osób. .

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?