1) Falą mechaniczną jest ... a) Częstotliwość drgań b) rozchodzące się w ośrodku zaburzenie c) ruch ciała drgającego d) prędkość rozchodzenia się dżwięku 2) Fala dżwiękowa nie może rozchodzić się w ... a) powietrzu b) szkle c) wodzie d) próżni 3) Im większa amplituda drgań, tym... a) głośniejszy dżwięk b) wyższy  dżwięk c) większa energia fali d) większe natężenie fali 4) Częstotliwość brzęczenia pszczoły wynosi a) 80 Hz b) 150 Hz c) 200 Hz d) 15 Hz 5) Czym jest oscylogram? a) infradżwiękiem  b) wykresem dżwięku c) słyszalnością dżwięków d) powierzchnią falową 6) Promieniowanie y, promieniowanie x, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie widzialne, promieniowanie nadczerwone, mikrofale i fale radiowe należą do... a) fal mechanicznych b) fal elektromagnetycznych c) fal dżwiękowych d) skutków chorób promieniotwórczych 7) W przypadku obciążnika przymocowanego do sprężyny i drgającego w poziomie energia potencjalna sprężystości zamienia się w ... a) energię elektromagnetyczną b) energię kinetyczną c) energię elektrostatyczną d) energię słoneczną 8) Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni wynosi .. a) 25000 km/s b) 100000 km/s c) 57000 km/s d) 300000 km/s 9) Prędkość fali jest wyrażona w... a) lambdach b) km/s c) m/s d) km/h 10) Związek między prędkością, długością,i częstotliwością fali przedstawia wzór: a) f= n/t b) f=1/T c) V=λ*f d) V= S/t 11) Wybierz zdanie prawdziwe a) Częstotliwością nazywamy odległość, którą fala przebywa w czasie, gdy cząsteczka ośrodka wykonuje jedno pełne drganie b) Podczas drgań wahadła następują okresowe przemiany energii c) Częstotliwością jest czas jednego pełnego drgania d) Częstotliwość drgań własnych nastąpi wtedy, gdy ciało wytrącone z położenia równowagi wykonuje drgania swobodne 12) Prawa opisujące wzajemne zależności między elektrycznością a magnetyzmem sformułował a) James Maxwell b) Heinrich Rudolf Hertz c) Samuel Finley d) Wilhelm Conrad Roentgen 13) Promieniowanie rentgenowskie jest zwane: a) promieniowaniem gamma b) promieniowaniem y c) promieniowaniem podczerwonym d) promieniowaniem x 14) Wszystkie fale elektromagnetyczne zależą jedynie od: a) długości fal b) prędkości fal c) częstotliwości fal d) natężenia 15) Jaką literą oznacza się Amplituda a) A b) B c) C d) D 16) Na ile oceniasz swoją wiedzę z tego tematu? a) 1/6 b) 2/6 c) 3/6 d) 4/6 e) 5/6 f) 6/6

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?