Epitet - określenie rzeczownika przez przymiotnik; pierzasta chmurka, Apostrofa - bezpośredni zwrot do czegoś lub kogoś; Gościu, siądź pod mym liściem, Uosobienie - nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom; notes ZADUMAŁ SIĘ nad autorem, Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) - wyraz naśladujący dźwięki; tup, tup, Metafora - przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną, połączenie wyrazów, które zmienia ich znaczenia; Marzenia wkładam do tornistra., Porównanie - (coś jak coś innego) zestawienie dwóch pojęć mających wspólną cechę za pomocą wyrazów jak, jakby, niby, niczym, podobnie, na kształt; góry nad wodą klęczą jak praczki, Pytanie retoryczne - pytanie, na które nie oczekujemy odpowiedzi, zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu, Animizacja/ ożywienie - ożywianie rzeczy martwych; drzewa idą w pochodzie, Hiperbola - rodzaj metafory zwany przesadnią. Jej zadanie to przejaskrawione przedstawionego zjawiska, aby celowe wyolbrzymić jego cechy; wypłakać może łez, Oksymoron - połączenie dwóch przeciwstawnych wyrazów (cech), pozornie zupełnie bez sensu, nielogiczne; żywy trup, Eufemizm - określenia łagodzące drastyczne znaczenie wypowiedzi; mijać się z prawdą, Wiersz wolny - wiersz bez żadnych reguł, długość wersów w wierszu wolnym nie musi być podobna i nie jest określona żadnymi regułami. W wierszu wolnym mogą występować rymy., Wiersz sylabiczny - wiersz, w którym liczba sylab w kolejnych wersach i strofach jest równa (lub bardzo podobna), Rytm - powtarzalność wszelkich składników (głosek, akcentów, pauz, wersów, refrenów), Rym - powtórzenie jednakowych lub podobnych brzmień w zakończeniach wyrazów; pełni rolę wierszo twórczą, Podmiot liryczny - fikcyjna postać, która wypowiada się w liryce, Wiersz biały - wiersz bez rymów, Wiersz stroficzny - wiersz podzielony na części, czyli strofy, Wiersz ciągły (inaczej stychiczny) - wiersz bez podziału na strofy, Inwokacja - bardzo rozbudowana apostrofa, Epitet stały - właściwy tylko jednej postaci; Zeus gromowładny, Achilles prędkonogi, Symbol - środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych, Alegoria - w literaturze i sztuce: postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?