Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Yesterday afternoon we ............ at my grandma's house. a) was b) were c) wasn't 2) There ................. any tigers at the zoo. a) was b) wasn't c) weren't 3) The doctor ........... very helpful. a) was b) were c) weren't 4) I .............. at home last night. a) weren't b) was c) were 5) My parents ......... at work on Sunday. a) was b) wasn't c) weren't 6) The children .............. in the jungle. a) was b) were c) wasn't 7) They ........... stressed before the test. a) was b) were c) wasn't 8) The sandwich .......... fresh. a) wasn't b) were c) weren't 9) We ........... late for school yesterday. a) was b) were c) wasn't 10) My mum ............. in the hospital. a) were b) wasn't c) weren't 11) I ......... tired after the match. a) were b) weren't c) was 12) She .............. happy to meet her friends. a) was b) weren't c) were 13) The girls ............. scared of spiders. a) wasn't b) was c) weren't 14) Yesterday ............... a cold day. a) were b) weren't c) was 15) You ............. very ill. a) was b) were c) wasn't

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne