Wymień rodzaje literackie., czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik, Wymień elementy świata przedstawionego., Co to jest fikcja literacka? Wymień jej rodzaje., Jakie znasz odmiany powieści i opowiadania? Wymień min. 4., Co sprawia, że wypowiedź jest rytmiczna? Wymień min. 4 elementy., Czym się różni dialog od monologu?, Kim jest narrator?, Jak nazywa się osoba mówiąca w utworach lirycznych?, Jakie są typy narracji?, Co to jest wątek? Jakie znasz rodzaje wątków?, Wymień min. 3 nazwy wartości ważnych dla wybranego bohatera literackiego., Czym się różni fakt od opinii?, Wskaż charakterystyczne cechy komiksu., Czym jest adaptacja utworu literackiego?, Wymień nieodmienne części mowy., Jakie znasz bezosobowe formy czasownika?, Podaj przykład czasownika niedokonanego i utwórz od niego czasownik dokonany., Podaj przykład zdania w stronie biernej i przekształć konstrukcję strony biernej na czynną., Powiedz, jakie części mowy się stopniują. Przestopniuj wybrany wyraz., Jakie są główne części zdania?, Po czym poznać zdanie pojedyncze rozwinięte?, Podaj przykład zdania złożonego współrzędnie. , Podaj przykład zdania złożonego podrzędnie., Podaj przykład równoważnika zdania i przekształć go w zdanie pojedyncze., Czym się różni głoska od litery?, Co to jest sylaba? Ile sylab ma słowo "fonetyka"?, Kiedy piszemy "rz"? Podaj 3 zasady., Kiedy piszemy "ó"? Podaj 3 zasady., Kiedy piszemy "ch"? Podaj 3 zasady., Z jakimi częściami mowy "nie" piszemy łącznie?, Co musi zawierać list?, Jakie są niezbędne elementy zaproszenia?, Co powinno zawierać dobre sprawozdanie?, Wymień elementy charakterystyki., Wymień min. 3 rodzaje słowników., Czym się różni dziennik od pamiętnika? Jakie mają cechy wspólne?, Wymień cechy legendy i mitu., Czym się różni baśń od bajki?, Wymień cechy powieści i podaj przykład takiego tekstu literackiego., Określ formę gramatyczną wyrazu "przepięknego"., Określ formę gramatyczną wyrazu "zrobiliśmy". , Określ formę gramatyczną wyrazu "psu"., Jak nazywa się bezpośredni zwrot do adresata (np. "Litwo! Ojczyzno moja!"), Podaj przykład wyrazu dźwiękonaśladowczego (onomatopei) będący rzeczownikiem., Podaj przykład epitetu i porównania., Czym się różni uosobienie (personifikacja) od ożywienia (animizacji)?, Co to jest przenośnia (metafora)?, Które wyrazy w zdaniu "Ona tym razem nie pamiętała o twoich urodzinach." to zaimki?, Podaj po dwa przykłady partykuły i wykrzyknika..

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?