Jak się nazywał drugi król Polski wybrany przez szlachtę ?, Z jakiego kraju pochodził drugi elekcyjny król Polski ?, Wymień jedną z przyczyn wojen Polski z Państwem Moskiewskim w czasach rządów Stefana Batorego., Jak się nazywał władca Państwa Moskiewskiego w czasie wojen z Polską w II połowie XVI wieku ?, Jak nazwano oddziały wojskowe , złożone z chłopów , które utworzono w Polsce za panowania Stefana Batorego ?, Jakie tytuł nosili dowódcy polskiej armii od XV - XVIII wieku ?, Kto był głównym hetmanem polskiej armii w czasach wojen z Państwem Moskiewskim za panowania Stefana Batorego ?, Jak się nazywał i z jakiego pochodził kraju trzeci elekcyjny król Polski ?, Kogo Polacy usiłowali posadzić na tronie państwa moskiewskiego po śmierci cara Iwana IV Groźnego ?, Jak się nazywał polski hetman , który dowodził w zwycięskiej bitwie z wojskami rosyjskimi pod Kłuszynem w 1610 roku ?, Dlaczego Szwedzi nie chcieli by król Polski , Zygmunt III Waza, rządził także w ich kraju ?, Wymień dwie przyczyny wojen Polski ze Szwecją w XVII wieku., Gdzie odbyła się bitwa wojsk polskich ze szwedzkimi w 1605 roku ? Kto ją wygrał ?, Jak się nazywał polski hetman , który dowodził w bitwie przeciw Szwedom pod Kircholmem ?, Gdzie odbyła się w 1627 roku bitwa morska floty polskiej ze szwedzką ? Kto ją wygrał ?, Jak nazywały się ciężkozbrojne oddziały polskiej armii , dzięki którym wygrała ona wiele bitew ?, Wymień główne elementy uzbrojenia husarzy., Jakie państwo sąsiadujące w XVII wieku z Polską nazywano Imperium Osmańskim ?, Jakie ziemie wchodzące w skład Rzeczypospolitej w XVII wieku nazywano dzikimi polami ?, Jak się nazywał przywódca powstania Kozaków przeciw Polsce , które wybuchło w 1648 roku ?, Wymień dwie przyczyny powstań Kozaków przeciw Polsce w XVII wieku., Jak się nazywał spis Kozaków , którzy w zamian za zapłatę byli gotowi do walki dla Rzeczypospolitej ?, W wojnę z jakim krajem przekształciło się powstanie Kozaków przeciw Polsce , które wybuchło w 1648 roku ?, Jak nazwano największą wojnę polsko - szewdzką , która rozpoczęła się w 1655 roku ?, Wymień dwie przyczyny wojen polsko - szwedzkich w XVII wieku ., Jak się nazywał król Polski w czasie potopu szwedzkiego ? Z jakiego pochodził on kraju ?, Gdzie schronił się król Polski na początku potopu szwedzkiego ?, Obrona jakiego klasztoru przez Polaków była przełomowym momentem w czasie potopu szwedzkiego ?, Jak się nazywał polski hetman , który szczególne wyróżnił się w walkach przeciw wojskom szwedzkim w czasie potopu ?, Gdzie i kiedy został podpisany pokój kończący potop szwedzki ?, Wymień przynajmniej dwa skutki potopu szwedzkiego., Wymień dwie przyczyny wojen polsko - tureckich w XVII wieku., Jaką nazwę nosiła niewola turecka lub tatarska ?, Gdzie odbyła się bitwa wojsk polskich z tureckimi w 1620 roku? Kto dowodził w niej armią polską ?, Jak się nazywał polski hetman , który skutecznie w 1621 roku odpierał ataki armii tureckiej na Kamieniec Podolski ?, Jak nazywano coroczną daninę płaconą Turcji przez mieszkańców ziem przez nią podbitych ?, Jaka przygraniczna polska twierdza została zdobyta przez armię turecką w 1672 roku ?, Jak się nazywał hetman , który dowodził armią polską w zwycięskiej bitwie pod Chocimiem w 1673 roku ?, Jakiemu oblężonemu przez wojska tureckie miastu pomógł w 1683 roku król Jan III Sobieski ?.

Powtórzenie dla klas szóstych z rozdziału III - wojny Polski w XVII wieku.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?