Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Bierzmowanie to sakrament a) powtarzalny b) niepowtarzalny c) uzdrowienia d) wtajemniczenia e) którego udziela kapłan f) przyjmowany w stanie łaski uświęcającej 2) Rodzaje objawienia a) kosmiczne b) apostolskie c) prorockie d) historyczne e) eschatyczne f) nadnaturalne 3) Etapy historii zbawienia a) Stary Testament b) Nowy Testament c) Czas Starego Testamentu d) Czas Nowego Testamentu e) Czasy współczesne f) Czas Kościoła 4) Pismo Święte powstało w językach a) hebrajskim b) starohebrajskim c) łacińskim d) greckim e) syryjskim f) aramejskim 5) Kanon biblijny składa się z a) 45 ksiąg ST i 26 ksiąg NT b) 47 ksiąg ST i 25 ksiąg NT c) 46 ksiąg ST i 27 ksiąg NT d) z 75 ksiąg ST i NT e) z 73 ksiąg ST i NT f) z 70 ksiąg ST i NT 6) Rodzaje ksiąg biblijnych a) natchnione b) historyczne c) dydaktyczne d) apostolskie e) prorockie f) apokaliptyczne 7) Księgi historyczne a) Rodzaju b) Jozuego c) Psalmów d) Ewangelia Mateusza e) Dzieje Apostoslkie f) Izajasza 8) Księgi mądrościowe (dydaktyczne) a) Rz b) Hi c) Mdr d) Łk e) Am f) Ps 9) Księgi prorockie a) Ga b) Jon c) So d) Flm e) Ap f) Jud 10) Abraham a) mieszkał w mieście Ur b) wychował się na dworze faraona c) Jego imię oznacza "ojciec wielu narodów" d) wybudował arkę e) miał syna Izaaka f) Jego żona miała na imię Rachela 11) Imiona patriarchów Izraela a) Noe b) Abraham c) Izaak d) Ezaw e) Jakub f) Józef 12) skutki grzechu pierworodnego a) utrata pierwotnej świętości i sprawiedliwości b) zniszczona harmonia c) potop  d) skłonność do zła wszystkich ludzi e) zmniejszenie ilości lat życia f) całkowita utrata możliwości powrotu do raju

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne