Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Głównym tematem "Syzyfowych prac" jest: a) rusyfikacja b) bieda na wsi c) szkolne życie 2) Szkoła, do której Marcin Borowicz uczęszczał w Owczarach to: a) Szkoła Główna b) Gimnazjum Wstępne c) Szkoła Początkowa/ Szkoła Elementarna 3) Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał: a) sześć lat b) osiem lat c) dziewięć lat 4) Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego: a) przyznał mu podwyżkę b) przeniósł go do innej placówki c) awansował go 5) Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do: a) Ozierskiego b) Wiechowskiego c) Majewskiego 6) Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna? a) 18 kopiejek b) 24 ruble c) 12 rubli 7) Pani Przepiórkowska mieszkała: a) na Wiejskiej b) na Wigwizdowie c) na Barakowej 8) Ojciec "Biruty" był: a) komendantem policji b) dozorcą c) lekarzem wojskowym 9) Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa, ponieważ: a) Stogowski dostał lepszą pracę b) z powodu wybuchu wojny c) Anna zaczynała studia w innym mieście 10) Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w prywatnej loży: a) gubernator b) pomocnik klasowych gospodarzy c) Majewski 11) Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum: a) Piotrowi Michcikowi b) Marcinowi Borowiczowi c) Romciowi Gumowiczowi 12) Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać na młodszymi uczniami na stancjach i prowadzić książkę? a) "kacyk" b) "starszy" c) inspektor 13) Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ: a) chciał bronić ich honoru b) pochodził z katolickiej rodziny c) wychowywał się w klasztorze 14) Profesor Rudolf Leim uczył: a) języka polskiego b) języka rosyjskiego c) łaciny 15) Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn: a) kupca b) szynkarza c) fornala 16) Radek miał być wyrzucony ze szkoły z powodu: a) braku pieniędzy b) bójki c) kłótni z profesorem 17) Płoniewicz zaproponował Radkowi pracę: a) korepetytora b) woźnicy c) pucybuta 18) Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka? a) ksiądz b) nauczyciel c) ojciec 19) Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano: a) "Kawką" b) "Żabą" c) "Wroną" 20) W Pyrzogłowach: a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek b) urodził się Andrzej Radek c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej 21) Guwerner to: a) profesor b) korepetytor c) lokaj 22) Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w: a) Kielcach b) Warszawie c) Krakowie 23) Jakie szykany spotkały Zygiera w gimnazjum klerykowskim? a) wyśmiewano się z niego b) rewidowano mu tornister c) bito go 24) Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier? a) "Do Matki Polki " b) "Reduta Ordona" c) "Hymn o miłości ojczyzny" 25) Momentem przełomowym w życiu Marcina jest: a) wstawienie się za Radkiem b) recytacja Zygiera c) groźba wyrzucenia ze szkoły 26) „Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali: a) bramę cmentarną b) tajemne przejście do domu Gontali c) przejście przez mur gimnazjum 27) Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali? a) inspektora Majewskiego b) inspektora Zabielskiego c) pomocnika Mieszoczkina 28) W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany: a) opluwaniem nauczycieli b) strzelaniem z pistoletu c) głoszeniem patriotycznych haseł 29) Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu recytacji Zygiera? a) udział ojca w powstaniu styczniowym b) matkę c) historię powstańca z jego rodzinnych stron 30) Syzyfowa praca, to praca: a) bezowocna, daremna b) daremna, efektywna c) bezsensowna, opłacalna

" Syzyfowe prace" - znajomość lektury

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne