Poprawnie: ate, took, made, sang, cooked, played, wrote, wore, got, drank, watched, went, became, broke, brought, built, bought, did, grew, forgot, kept, Niepoprawnie: eat, take, make, sing, cook, play, write, wear, get, drink, watch, go, become, break, bring, build, buy, do, grow, forget, keep,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?