1) Will używamy aby opisać: a) plany na przyszłość b) przewidywanie przyszłości na podstawie wskazujących na to okoliczności c) spontaniczne decyzje 2) Be going to używamy aby opisać: a) plany i zamiary na przyszłość b) spontaniczne decyzje c) przewidywania przyszłości wg naszych opinii i przeczuć 3) Will nie używamy do opisu: a) przewidywania przyszłości wg naszych opinii i przeczuć b) przewidywanie przyszłości na podstawie wskazujących na to okoliczności c) spontanicznych decyzji 4) Czasu Present Continuous używamy do wyrażania przyszłości: a) pewnej, ale na którą nie mamy wpływu b) pewnej, ale bliskiej lub zaaranżowanej c) niepewnej, kiedy wyrażamy swoją opinię 5) Be going to ma zawszę tą samą formę (nie ulega żadnym zmianom) a) prawda, w każdym rodzaju zdań i z każdym podmiotem używamy tej formy b) fałsz, w każdym rodzaju zdań odmieniamy tą formę w zależności od podmiotu w zdaniu c) prawda, chociaż w przeczeniach musimy użyć 'not' 6) Will oraz be going to a) same budują zdania przeczące i pytające b) do pytań potrzebują dodatkowego operatora c) will nie potrzebuje dodatkowo operatora, natomiast be going to nie buduje sam zdań 7) Zawsze po will i be going to mamy czasownik a) z końcówką -s b) w formie podstawowej c) z przedimkiem 'to' 8) W Pr. Cont. czasownik niosący znaczenie występuje a) z końcówką -s b) w formie podstawowej c) po odmienionym czasowniku "to be", ma końcówkę -ing 9) Uzupełnij zdanie: She told me earlier. She ................. order spaghetti.  a) is going to b) be going to c) will d) will not e) are going to f) will going to 10) Uzupełnij zdanie: Look! They ........... fall! a) are going to b) won't c) will going to d) is going to e) isn't going to f) be going to 11) Uzupełnij zdanie: I'm packed and ready. We .......... tomorrow! a) are going to move b) won't move c) will going to move d) is going to move e) are moving 12) Uzupełnij zdanie: I think people.............read more scientific books in the future. a) are going to b) will c) is going to d) will going to e) will be f) be going to 13) Uzupełnij zdanie: I ............ go to that concert next week. a) will go b) won't c) be going to d) am going to e) isn't going to f) won't go 14) Uzupełnij zdanie: I have to help my mom. OK, that's not a problem, I......... here for you a) will wait b) am going to wait c) won't wait d) will going to wait e) am not going to wait 15) Uzupełnij zdanie: Our school is closed. That's perfect. I ............... home this time a) will not leave b) am not leaving c) am not going to leave d) will leave e) am going to leaving 16) Uzupełnij zdanie: Trust me, it .................... fantastic! a) is being b) is going to be c) will be d) will going to be e) will being f) isn't going to be 17) Uzupełnij zdanie: She told us before that she was ready. She ................... parachute. a) isn't going to b) will c) won't d) is going to e) be going to 18) Uzupełnij zdanie: I saw the list of candidates. You .................. take part in this competition.  a) are going to b) will c) be going to d) won't 19) Uzupełnij zdanie: I am afraid I ............... able to come. a) won't be b) won't being c) am not be d) am not going to be 20) Uzupełnij zdanie: I ........... have the potato salad, please. a) will b) am going to c) am d) going to

Porównanie will / be going to/Present Continuous

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?