epitet - wyraz określający rzeczownik (najczęściej przymiotnik), apostrofa - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, ożywienie - nadawanie przedmiotom, zjawiskom natury, pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, metafora (przenośnia) - zestawienie wyrazów, które w połączeniu zyskują nowe znaczenie (inne od tego, które posiadały oddzielnie)  , neologizm - nowy wyraz, który dotychczas nie istniał w języku, uosobienie - nadawanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, roślinom lub pojęciom abstrakcyjnym, archaizm - przestarzały wyraz, który może być niezrozumiały dla współczesnego odbiorcy, porównanie - zestawienie słów (cech dwóch zjawisk) w celu wskazania ich wzajemnego podobieństwa, powtórzenie - wielokrotne powtórzenie wyrazu (wyrazów) w celu zwrócenia uwagi odbiorcy , pytanie retoryczne - pytanie, na które nie wymaga się odpowiedzi; ma na celu pobudzenie odbiorcy do refleksji, onomatopeja - wyraz, który swoim brzmieniem przypomina dźwięki występujące w rzeczywistości,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?