Cząsteczkę węglowodanów budują pierwiastki: ____, H, O. Do sacharydów, które utworzone są z pojedynczego pierścienia zaliczamy: glukozę, ____, galaktozę W skład disacharydu o nazwie sacharoza wchodzą dwie cząsteczki. Jedną z nich jest glukoza a drugą ____. Do polisacharydów nie należą: maltoza, laktoza, sacharoza oraz____. Wiązaniem charakterystycznym dla disacharydów jest wiązanie ____. Chityna jest cukrem tworzącym ____. Pomiędzy kolejnymi aminokwasami tworzącymi strukturę pierwszorzędową białka występują tylko ____. Białka są polimerami zbudowanymi z ____ różnych rodzajów aminokwasów białkowych. W tworzeniu wiązania peptydowego uczestniczą ____ aminokwasu i grupa karboksylowa drugiego aminokwasu.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?