Gospodarstwo rolne - oznacza grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (art. 553 Kodeksu Cywilnego), Użytkownik gospodarstwa rolnego - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne(tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone) i która jest odpowiedzialna zagospodarstwo prawnie i ekonomicznie, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu, niezależnie od tego, czy grunty wchodzące wskład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin, osoba fizyczna będąca użytkownikiem nie musi być pełnoletnia., Osoba kierująca gospodarstwem rolnym - osoba fizyczna upoważniona przez właściciela/użytkownikagospodarstwa rolnego do podejmowania oraz nadzorowania lub wykonywania decyzji bezpośrednio związanych zprocesami produkcyjnymi, osoba kierująca musi być pełnoletnia., Statystyka publiczna - zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.,

Przyporządkuj definicje do pojęcia które opisuje.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?