1) Sole to związki chemiczne składające się z a) kationów wodoru i anionów reszt kwasowych b) kationów metali i anionów reszt kwasowych c) anionów metali i kationów reszt kwasowych 2) Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl. a) aniony potasu i kationy chlorowe b) kationy sodu i aniony chlorkowe c) Kationy potasu i aniony chlorkowe 3) Do zobojętnienia zasady należy użyć a) roztworu kwasu b) roztworu soli kuchennej c) roztworu innej zasady d) wody 4) W której grupie znajdują się tylko sole metali lekkich? a) KNO3, CuCl, Ca(NO32 b) NaNO3, MgSO4, CaCO3 c) MgCl2, PbSO4, K2SO3 5) W wyniku reakcji CO2 z zasadą sodową powstanie: a) Na2CO3 + wodór b) Na2CO3 + woda c) Tylko Na2CO3 6) Sole obojętne to sole o wzorze ogólnym: a) (MeOH)nRm b) Men(HR)m c) MenRm 7) Jaką końcówkę mają w sobie sole kwasów beztlenowych? a) -an b) -in c) -en d) -ek 8) Który z tych przykładów jest chlorkiem potasu? a) KCl b) ClK c) ClK3 d) K2Cl 9) W którym z tych zestawów znajdują się wyłącznie sole? a) węglan wapnia, kwas solny, siarczan(VI) miedzi (II) b) chlorek potasu, wodorotlenek sodu, tlenek magnezu c) chlorek potasu, węglan wapnia, siarczan (VI) miedzi(II) 10) Jaka jest pospolita nazwa chlorku sodu? a) soda oczyszczona b) sól kamienna c) soda kalcynowana d) saletra indyjska 11) Czym są sole rozpuszczone w wodzie? a) elektrolitami b) elektronami c) protonami 12) W jakiej postaci mogą się strącić sole? a) kryształków b) oparów c) osadu 13) Zaznacz przykłady zastosowań AgNO₃ a) produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków b) produkcja papieru, kosmetyków i środków piorących c) pirotechnika, środek konserwujący produkty żywnościowe d) przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb 14) Zaznacz przykłady zastosowań NaNO₃ a) pirotechnika, produkcja leków i nawozów sztucznych b) przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster c) produkcja nawozów sztucznych, budownictwo d) produkcja nawozów sztucznych 15) W soli NaCl, chlor pełni funkcję... a) Kationu metalu b) Anionu metalu c) Anionu reszty kwasowej d) Kationu reszty kwasowej 16) Wskaż nazwę sumaryczną siarczanu (VI) cynku a) ZnSO4 b) ZnSO3 17) Wskaż nazwę sumaryczną azotanu (V) żelaza (II) a) FeNO5 b) Fe(NO3)2 18) Wskaż wzór soli: a) CaS b) KOH c) H2S 19) Wskaż zestaw zawierający tylko sole tlenowe: a) NaCl, AlCl3, CuCl2, Fe2S3 b) KNO3, Na2SO4, CaSO3, AlPO4 c) CaS, NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2 20) Reakcja zobojętniania jest reakcją... a) Wymiany (AB + CD ---> AC + BD) b) Syntezy (A + B ---> AB) c) Analizy (AB ---> A + B) 21) Jakie zastosowanie ma soda oczyszczona? a) jest środkiem konserwacyjnym b) jest składnikiem proszku do prania c) jest surowcem do produkcji farb d) jest składnikiem proszku do pieczenia 22) Który z tych soli kwasów nie jest tlenowy? a) KNO3 b) K2S c) K3PO4 d) Ca3(PO4)2 23) Którą metodą nie można otrzymać soli kwasu tlenowego? a) Tlenek metalu + tlenek niemetalu b) Zasada + tlenek niemetalu c) Metal + niemetal 24) Które z równań opisujących reakcję Al z H2SO4 jest napisane prawidłowo? a) 2Al + 3H2SO4 ? Al2(SO4)3 + 3H2 b) 3Al + 2H2SO4 ? Al3(SO4)2 + 3H2 c) 2Al + 3H2SO4 ? Al2(SO4)3 + 3H2O 25) Wapno palone to: a) Wodorotlenek wapnia b) Tlenek wapnia c) Węglan wapnia

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?