1) Dwie proste przecinające się pod katem prostym to: a) Równoległe b) Prostopadle 2) Suma miar kątów w trojkącie to: a) 160° b) 175° c) 180° 3) Suma miar kątów czworokąta to: a) 300° b) 260° c) 360° d) 380° 4) Trapez to: a) Czworokąt, posiadający co najmniej jedną pare boków równoległych b) Trojkąt, posiadający co najmniej dwie pary boków równoległych c) Czworokąt, posiadający co najmniej dwie pary boków równoległych 5) Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi: a) 155° b) 180° c) 360° 6) Przekątne równoległoboku: a) Przecinają się w połowie b) Przecinają się w połowie i są rownolegle c) Przecinają się w połowie i są prostopadle  7) Każdy czworokąt którego przekątne przecinają się w połowie jest: a) Trapezem b) Równoległobokiem c) Trójkątem d) Prostokątem 8) 1 ha to: a) 10 a b) 10000 m2 c) 100000 m2 9) Przekątne kwadratu: a) Mają jednakową długość, przecinają się w połowie i są prostopadłe b) Mają jednakową długość i są prostopadle c) Mają jednakową długość i przecinają się w połowie 10) Przekątne prostokąta: a) Przecinają się w polowie b) Mają jednakową długość c) Mają jednakową długość i przecinają się w połowie

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?