W Polsce dłużej żyją kobiety czy mężczyźni?, W PL więcej rodzi się chłopców czy dziewczynek?, W Polsce mieszka .... osób., Państwo w Europie o największym współczynniku urbanizacji to ..., Podaj 3 przyczyny urbanizacji, Podaj 3 przyczyny migracji, Ile średnio żyją Polacy?, Co to jest anekumena? Podaj 1 przykład., Wyjaśnij w jaki sposób klimat wpływa na rozmieszczenie ludności., W PL lepiej wykształcone są kobiety czy mężczyźni?, Podaj 3 przyczyny dlaczego meżczyzni żyją krócej niż kobiety?, W którym kraju na świecie (poza PL) jest najwięcej Polaków?, Czy przed II WŚ Polska była krajem jednolitym narodowościowo?, Co to jest mniejszośc narodowa? Podaj 1 przyklad., Wymień 3 najbardziej ludne państwa świata., Jakie jest najbardziej ludne państwo Europy?, Wyjaśnij w jaki sposób rozwój gospodarczy państwa jest czynnikiem lokalizacji rozmieszczenia ludności?, Co to jest aglomeracja monocentryczna?, Wymień 3 negatywne skutki urbanizacji, Co to jest współczynnik feminizacji? Jak go obliczamy?, Jaka jest różnica między imigrantem a emigrantem?, Jak obliczamy saldo migracji?, Jak obliczamy przyrost naturalny?, Co to jest wyż kompensacyjny?, Co to jest echo wyżu kompensacyjnego?, Które miejsce w Europie zajmuje PL pod względem liczby ludności?, Jakie wyznanie religijne dominuje w PL?, Wymień 3 wyznania religijne w PL, Jak jest różnica między wyżem a niżem demograficznym?, Co to jest aglomeracja policentryczna?, Czy PL obecnie jest krajem jednolitym narodowościowo?, Wymień 3 przyczyny ubytku ludności w PL po II WŚ, W PL lepiej są wykształcone kobiety czy mężczyźni?, Jak nazywa się budynek, w którym modlą się wyznawcy islamu?, Podaj 3 przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w PL.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?