Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Co to jest gęstość zaludnienia? a) powierzchnia przypadająca na liczbę ludności b) liczba ludności przypadająca na jednostkę powierzchni c) różnica między liczbą urodzeń a zgonów 2) Ile milionów ludzi mieszka w Europie? a) 740 mln b) 1 200 000 mln c) 4 500 000 mln 3) Gęstość zaludnienia w Europie wynosi: a) 100 os./km2 b) 16 os./km2 c) 70 os./km2 4) Jak jest rozmieszczona ludność w Europie? a) nierównomiernie b) dość równomiernie 5) Największą gęstością zaludnienia odznaczają się tereny: a) gdzie występują surowce mineralne b) tereny górskie c) tereny depresyjne 6) Społeczeństwo w Europie należy do: a) młodych b) starzejących się c) zastojowych 7) Wskaż przyczynę starzenia się społeczeństwa: a) coraz późniejsze decydowanie się na potomstwo przez ludzi młodych b) zmniejszenie dochodów państwa- mniejsze podatki c) większa ilość osób pobierających emerytury 8) Społeczeństwo Włoch należy do: a) społeczeństwa młodego b) zastojowego c) starzejącego się

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne