1) Czasownika modalnego could używamy do wyrażania....... a) rad b) porad c) umiejętności posiadanych w przeszłości  d) próśb 2) (Czy umiałeś jeździć) _____________________ a bike when you were five a) Can you ride b) Could you ride..... c) Should you ride..... 3) (On nie powinien używać) ______________________ his mobile during the lesson a) He shouldn't use b) He should use c) She shouldn't use d) He could use 4) Czasownika modalnego should używamy do .......................... a) wyrażania przypuszczeń b) udzielania rad c) wyrażania nakazów 5) I think you _______________________post rude comments about your friends. It’s horrible a) should b) shouldn’t c) could 6) We (mogliśmy sprzedać) _______________________this tablet for €200 but nobody wanted to buy it a) could sell b) should sell c) can sell 7) When____________________ (on powinien skończyć) his project? a) could he finish b) he should finish c) should he finish 8) I’m sorry I___________________come to your party yesterday. I had to babysit for my brother. a) couldn't b) could c) shouldn't 9) I think …………………………………………..(powinniśmy kupić) a new computer a) shouldn't buy b) should buy c) could buy 10) My uncle _________________ touch his toes when he was 30 but now he can’t. a) should b) couldn't c) could

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?