Użytki rolne - Wszystkie tereny przeznaczone pod rolnictwo (grunty orne, sady, ogrody, łąki, pastwiska, ugory i odłogi itd.), Grunty orne - Innymi słowy są to pola uprawne, Hektar (ha) - 10 000 m2, Chów zwierząt - Działalność związana z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu pozyskiwania mięsa, tłuszczu, jaj, mleka, skór, pierza itd., Hodowla (roślin lub zwierząt) - Działania, które prowadzą do doskonalenia roślin lub zwierząt poprzez selekcję lub ingerowanie w materiał genetyczny., Struktura użytkowania ziemi - Sposób wykorzystania ziemi wyrażony w % w podziale na użytki rolne, lasy itd.,

Rolnictwo - uporządkowanie pojęć

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?