1) Wzór C2H4 odnosi się do: a) metanu b) etanu c) etynu d) acetylenu e) etylenu f) etenu 2) Węglowodór o podanym wzorze strukturalnym to: a) najprostszy alkin b) acetylen c) etyn d) węglowodór nienasycony e) homolog C3H4 f) wszystkie odpowiedzi są dobre 3) Szereg homologiczny alkenów, to: a) CH3-CH2-CH3; CH≡C-CH3; CH2=CH-CH3 b) CH2=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-CH3 c) CH≡CH; CH≡C-CH3; CH3-C≡C-CH3; d) żaden z przedstawionych 4) Wskaż wzór but-2-ynu a) CH3-C≡C-CH3 b) CH3-CH=CH-CH3 c) CH3-CH2-CH2-CH3 d) CH≡C-CH2-CH3 5) Szereg homologiczny alkanów ma wzór: a) CnH2n b) CnH2n-2 c) CnH2n+2 d) C2nHn e) C2n-2Hn f) C2n+2Hn 6) Jednym z substratów całkowitego spalania węglowodoru nasyconego jest a) CO2 b) woda c) C d) tlenek węgla(II) e) C4H10 f) C2H2 7) Równanie reakcji addycji etenu z fluorowcami, to: a) C2H4 + Br2 ➝ C2H4Br2 b) C2H4 + H2 ➝ C2H6 c) C3H6 + Br2 ➝ C3H6Br2 d) nCH2=CH2 ➝ T, p, katalizator➝ -(-CH2-CH2-)-n e) C2H4 + 3O2 ➝ 2CO2 + 2H2O f) CH≡CH + 2Br2 ➝ CHBr2-CHBr2 8) Reakcja uwodornienia nie zajdzie w przypadku: a) acetylenu b) etylenu c) propynu d) but-2-ynu e) metanu f) propenu 9) Ze względu na wysoką temperaturę spalania, do spawania i cięcia metali stosuje się: a) metan b) etyn c) etan d) eten e) propan f) butan 10) Który z alkanów, w temperaturze 200C i pod ciśnieniem 1013 hPa jest cieczą? a) etan b) etylen c) heksyn d) propan e) propen f) heksan 11) W metanie występują wiązania chemiczne: a) kowalencyjne b) jonowe 12) Parafina rozpuści się w: a) wodzie b) benzynie 13) Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów: a) gazowych b) ciekłych c) stałych d) gazowych, ciekłych i stałych 14) Grafit jest: a) izotopem węgla b) alotropem węgla c) homologiem węgla 15) Ile elektronów znajduje się na powłoce walencyjnej atomu węgla? a) 2 b) 4 c) 6

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?