gōng zuò - 工作, lǎo shī - 老师, yī shēng - 医生, yī yuàn - 医院, jì zhě - 记者, jǐng chá - 警察, zhào piàn - 照片, xué xiào - 学校,

Ranking

Tema

Opções

Alterar modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?